Industriens Pension sætter 2025-mål for reduktion af investeringernes udledning af drivhusgasser

Industriens Pension vil reducere klimaaftrykket fra noterede aktier, virksomhedsobligationer og direkte ejede ejendomme med mindst 29 procent fra 2019 til 2025 som et led i rejsen mod en CO2-neutral investeringsportefølje senest i 2050.

Klimaaftrykket fra investeringerne skal falde mærkbart år efter år, og dialogen med de største CO2-udledere i porteføljen skal yderligere intensiveres og systematiseres. Det er meldingen fra Industriens Pension, der nu sætter mål for reduktionerne af udledninger fra en del af investeringerne frem mod 2025.

Mere konkret er målsætningen, at klimaaftrykket fra porteføljens børsnoterede aktier, virksomhedsobligationer og direkte ejede ejendomme skal reduceres med mindst 29 procent fra 2019 til 2025. Næste år, i 2024, følger de næste delmål frem mod 2030.

Som medlem af det globale investornetværk Net Zero Asset Owner Alliance har Industriens Pension allerede formelt forpligtet sig til, at den samlede investeringsportefølje skal blive CO2-neutral senest i 2050. 

Målsætningen om at opnå en klimaneutral portefølje er en del af et større ønske hos Industriens Pension om at påvirke samfundet i en bæredygtig retning og være med til at understøtte målsætningerne i Paris-aftalen om klimaneutralitet senest i 2050. Ambitionen er derfor ikke kun at påvirke klimaaftrykket fra vores investeringer, men også at understøtte hele omstillingen gennem flere spor:  

1. Klimaaftrykket af Industriens Pensions investeringer frem mod 2025.
Målsætningen om en reduktion af klimaaftrykket med mindst 29 procent fra 2019 til 2025 inkluderer porteføljen af børsnoterede aktier og virksomhedsobligationer samt Industriens Pensions direkte ejede ejendomme. 

Den faldende udledning fra Industriens Pensions portefølje af noterede investeringer sker ved at fokusere på selskaber, der viser vilje og evne til at indgå i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Som aktive ejere går Industriens Pension i dialog med selskaberne om deres planer og fremskridt for en omstilling. I nogle tilfælde er vurderingen, at en tilstrækkelig omstilling af selskabets aktiviteter ikke er mulig, og her kan Industriens Pension ud fra en samlet vurdering vælge ikke at investere i selskabet, eller man kan aktivt beslutte at ekskludere det. Industriens Pensions eksklusioner gælder alle selskaber med omsætning fra udvinding af termisk kul samt olieselskaber med mere end 5% omsætning fra udvinding af olie fra tjæresand. 

For investeringer i ejendomme ønsker Industriens Pension at være en aktiv aktør i udviklingen mod en bæredygtig byggebranche. Derfor stiller selskabet krav til, at nybyggeri, der investeres i, skal være bæredygtighedscertificeret til minimum DGNB Guld. Samtidig er Industriens Pension i gang med at driftscertificere de 100% ejede ejendomme i porteføljen med målsætning om at opnå guldcertificering af disse senest i 2026. 

2. Dialog med de 20 størst udledende selskaber i porteføljen og alle eksterne forvaltere
Aktivt ejerskab er det vigtigste redskab i værktøjskassen, når man som investor ønsker at påvirke den samfundsmæssige udvikling. Det gælder også for målsætningerne om at opnå klimaneutralitet i 2050. Derfor intensiverer Industriens Pension dialogen med de 20 største CO2-udledere i porteføljen om deres planer for omstilling, og hvordan de lever op til deres mål for reduktion af udledninger. 

En del af Industriens Pensions aktiver er forvaltet eksternt, og derfor styrker selskabet også dialogen med de eksterne forvaltere om, hvordan de kan være med til at støtte op om målsætningerne i Paris-aftalen. 

3. Fortsat fokus på investeringer i klimaløsninger
Industriens Pension har gennem mange år haft fokus på investeringer i klimaløsninger, der er med til at understøtte omstillingen til et bæredygtigt samfund. Det gælder bl.a. direkte investeringer i vedvarende energi som vindmøller, solceller og biogas, og det gælder andre typer infrastrukturinvesteringer i løsninger, der er med til at understøtte omstillingen til vedvarende energi. 

Derudover har pensionsselskabet også fokus på at investere i små og mellemstore virksomheder, der udvikler forskellige former for innovative bæredygtighedsløsninger. Disse investeringer i klimaløsninger vil fortsat udgøre en central del af Industriens Pensions investeringsstrategi.