Danskerne: Aktivt ejerskab er et effektivt redskab

Industriens Pension tror på værdien af at være en aktiv investor og søge indflydelse i de selskaber, der investeres i. En ny Epinion-undersøgelse viser, at flertallet af danskerne deler opfattelsen af, at aktivt ejerskab ofte kan have stor effekt.

Det nytter noget og skaber ofte værdi, når investorer går sammen om at udøve aktivt ejerskab og forsøger at påvirke de selskaber, der investeres i, i en mere bæredygtig retning. Det er grundholdningen i Industriens Pension, og den vurdering deles af et klart flertal af danskerne.

En ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Industriens Pension, viser, at 78 procent af de danskere, der har taget stilling til spørgsmålet, vurderer, at aktivt ejerskab fra store investorer er et ”meget effektivt” eller ”ret effektivt” redskab til at opnå større bæredygtighed i investeringerne.

Glæder sig over danskernes holdning

Industriens Pension går ofte – i samarbejde med andre investorer - i dialog med selskaber om fx miljø- og klimaforhold, arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder og god selskabsledelse. Erfaringerne viser, at det ofte rykker noget, hvis mange store investorer lægger vedvarende pres på de selskaber, der investeres i - eksempelvis i spørgsmål om grøn omstilling, arbejdstagerrettigheder eller andre forhold. 

Derfor glæder investeringsdirektør i Industriens Pension, Peter Lindegaard, sig over, at strategien med aktivt ejerskab møder forståelse hos det klare flertal af danskerne.

”Vi bruger en del energi på at gå i dialog med selskaber sammen med andre investorer, og vi prioriterer at bruge vores stemmeret på selskabernes generalforsamlinger verden over via digital stemmeafgivning. Derfor synes jeg også, at det er opmuntrende, at et så stort flertal af danskerne deler opfattelsen af, at det er en fornuftig vej at gå,” siger Peter Lindegaard.

Han tilføjer, at meget tyder på, at aktivt ejerskab - ud over at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling - også kan bidrage til at skabe mere værdifulde selskaber på den lange bane og dermed et højere afkast fra investeringerne.

Eksklusion som sidste udvej

Hvis det aktive ejerskab ikke virker i selskaber med vedvarende store udfordringer i forhold fx sociale forhold, miljø- og klimaproblemstillinger eller andet, kan en eksklusion af selskabet komme på tale. Hos både Industriens Pension og mange andre store investorer vil eksklusion som udgangspunkt kun komme på tale, når en ønsket adfærdsændring ikke har været mulig at få igennem via dialog inden for en rimelig tidshorisont.

Den nye Epinion-undersøgelse viser, at 73 procent af de danskere, der har taget stilling til spørgsmålet, opfatter eksklusion fra store investorer som et ’meget’ eller ’ret’ effektivt redskab til at opnå større bæredygtighed i investeringerne. 
Med andre ord bliver både aktivt ejerskab og eksklusioner opfattet som effektive strategier fra et klart flertal af danskerne. Men flest danskere opfatter dog aktivt ejerskab som effektivt.

”For os er eksklusion en sidste udvej, når vi ser behov for væsentlige ændringer, men ikke længere tror, at vi kan få reel indflydelse via dialog og stemmeafgivning. Det er naturligvis vigtigt også at have dette redskab i værktøjskassen, men den primære og mest effektfulde tilgang er aktivt ejerskab,” siger Peter Lindegaard.


Stor tiltro til aktivt ejerskab som effektivt redskab
 Hvor effektive tror du, at følgende tilgange er til at opnå større bæredygtighed i investeringerne fra store investorer som fx pensionsselskaber? ('Ved ikke-svar' fjernet)
Aktivt ejerskab
dvs. krav til og ønske om at påvirke de selskaber, der investeres
i gennem dialog og afstemning på generalforsamlinger
 
Meget effektivt 14%
Ret effektivt 64%
Ret ineffektivt 19%
Helt ineffektivt 2%
Eksklusion
dvs. udelukkelse af selskaber, der ikke lever op til pensionsselskabets
kriterier for bæredygtighed fra investeringerne
 
Meget effektivt 22%
Ret effektivt 51%
Ret ineffektivt
21%
Helt ineffektivt 6%

Kilde: Epinion-undersøgelse for Industriens Pension med svar fra 1025 danskere i den erhvervsaktive alder. Heraf svarede ca. en tredjedel dog "Ved ikke/Ønsker ikke at svare" på spørgsmålene om aktivt ejerskab og eksklusion. Disse indgår ikke i tabellen.