Samfundsansvar

Med etableringen af Industriens Pension har parterne på arbejdsmarkedet påtaget sig et stort samfundsmæssigt ansvar.
Udbredelsen af pensionsordningerne på arbejdsmarkedet letter presset på de offentlige ydelser. Den løbende afkastbeskatning sikrer staten et betydeligt provenu, og udbetalingerne skaber grundlag for et merforbrug, som ikke alene er til gavn for den enkelte pensionist, men også kommer samfundet til gode.
medlemmer Pensionsordningen i Industriens Pension er obligatorisk. Virksomheder har via overenskomsten ret og pligt til at indbetale til pensionsordningen, og medlemmerne har via overenskomsten ret og pligt til at være med i pensionsordningen og indbetale en del af deres løn til Industriens Pension.

Det obligatoriske medlemskab betyder, at Industriens Pension har et særligt ansvar for at forvalte pensionsordningen ansvarligt og betryggende.
  1. Pensionsordningen skal dække medlemmernes behov
    En ansvarlig forvaltning indebærer som udgangspunkt, at Industriens Pension leverer de pensions- og forsikringsprodukter, der dækker medlemmernes behov og sikrer medlemmerne de størst mulige pensioner.
  2. Alle skal have en god dækning og de ydelser, de har ret til
    Pensionsområdet forekommer uinteressant og svært tilgængeligt for mange, og kun få har overblik over deres egne pensionsforhold og pensionsordningens indhold. Derfor lægger Industriens Pension vægt på at tilbyde en enkel pensionsordning, som via ansættelsen automatisk sikrer medlemmerne en god dækning, uden at de skal træffe nogen aktiv beslutning. Kun medlemmer, der ønsker en ændret dækning eller ønsker at spare ekstra op, skal træffe et aktivt valg.
  3. Etiske hensyn i investeringsstrategien
    Industriens Pension finder det rigtigt at tage etiske hensyn i investeringsstrategien og dermed sikre, at medlemmer, virksomhederne der indbetaler til pensionsordningen og samfundet som helhed kan være trygge ved den måde, pensionsmidlerne investeres på. Etiske hensyn kan betyde, at der er selskaber, der udelukkes fra investeringsuniverset, selv om afkastet kan være attraktivt.

Som ansvarligt selskab deltager Industriens Pension aktivt i bekæmpelsen af hvidvask, skatteunddragelse mv. og vi underretter myndighederne, hvis vi bliver opmærksomme på strafbare handlinger.

Læs mere om ansvarlighed og investeringer 

Industriens Pension er en del af din overenskomst

Industriens Pension er ejet af parterne fra din overenskomst. Derfor er det også dig som medlem, der får hele overskuddet.
Der er ikke nogen aktionærer, der skal tjene penge på din pensionsordning.

3F logo Dansk Industri logo Dansk Metal logo Dansk El-forbund logo Malerforbundet logo Blik og Rør logo Serviceforbundet logo