Regeringen med Poul Schlüter i spidsen, Dansk Arbejdsgiverforening, LO m.fl. udsender efter forhandlinger en fælleserklæring, der blandt andet støtter en udbredelse af arbejdsmarkedspensioner ”til grupper, der mangler et supplement til folkepension og ATP”.

Ved overenskomstforhandlingerne mellem CO-industri og Dansk Industri bliver parterne enige om en arbejdsmarkedspensionsordning for de overenskomstansatte, der skal træde i kraft den 1. januar 1993.

Den 11. februar stiftes IndustriPension Holding A/S. Aktiekapitalen er på 50 mio. kr., som hurtigt bliver udvidet til 125 mio. kr. finansieret af Dansk Industri (35 %) og forbundene i CO-industri (65 %).

Den 1. december stiftes datterselskabet Industriens Pensionsforsikring A/S.

Den 18. december får Industriens Pensionsforsikring A/S godkendelse af Finanstilsynet til at drive livsforsikringsvirksomhed.

Begge selskaber får til huse på H.C. Andersens Boulevard, København, i lejede lokaler.

Bestyrelsesformand er Willy Strube, gruppeformand SID, og næstformand er Hans Skov Christensen, adm. direktør i DI.

Meget af den ”praktiske” administration er udliciteret til ATP PensionService A/S, bl.a. opkrævning og indbetaling, bogholderi, kundeservice og lignende.
Investeringsfunktionen varetages ligeledes af en ekstern partner.

Pensionsbidraget er 0,9 % af medlemmernes løn. Ved overenskomstforhandlingerne bliver man dog enige om en stigning i pensionsbidraget.

Antal ansatte - fra direktør til picoline: 10

Den 1. februar tiltræder cand. oecon. Erik Adolphsen som ny direktør.

Den 1. juli stiger pensionsbidraget til 2,1 %.

CO-industri og Dansk Industri indgår tre-årig overenskomst. Der aftales stigninger i pensionsbidraget.

På en række af CO-industris og Dansk Industris overenskomstområder besluttes, at der fra 1. marts 1997 skal udbetales fuld løn til medarbejdere på barsels- og fædreorlov.

Den 1. marts stiger pensionsbidraget til 2,7 %.

Den 1. marts stiger pensionsbidraget til 3,3 %.

Årets afkast er på 14,1 %

Den 1. marts træder Industriens Barselsfond i kraft. Det betyder, at virksomhederne i en vis periode kan få refusion for deres timelønnede, når de går på barsel.

Den 1. marts stiger pensionsbidraget til 3,9 %.

Pensionsbidraget stiger til 4,4 % på Industriens område.

Den 1. januar etableres Industriens Uddannelsesfond ved fusion mellem den hidtidige Industriens Uddannelsesfond og Industriens Funktionæruddannelsesfond.

Den 1. juli 1999 stiger pensionsbidraget til 5,3 % på Industriens område. Der bliver nu ’råd til’ en forsikring for medlemmer med tab af erhvervsevne, der kan give løbende invalideydelser.

Den 1. december lanceres internetportalen PensionsInfo, som Industriens Pension er medstifter af (sammen med bl.a. ATP og PensionDanmark)

CO-industri og Dansk Industri indgår i slutningen af januar ny fire-årig overenskomst. Den indeholder bl.a. årlige stigninger i pensionsbidraget, hvilket betyder, at bidraget stiger til 9 % i 2003. Det øvrige private arbejdsmarked indgår lignende aftaler.

Industriens Pension begynder at investere i unoterede virksomheder via fonde som et af de første danske pensionsselskaber. En beslutning, der sidenhen har resulteret i store gevinster og bidraget positivt til det samlede afkast til medlemmerne.

Den 1. juli stiger pensionsbidraget til 6,3 %.

Der indføres en ny forsikring: Dækning ved visse kritiske sygdomme. Den nye forsikring betyder, at medlemmerne får udbetalt et engangsbeløb, hvis de bliver ramt af visse kritiske sygdomme.

Den 1. juli stiger pensionsbidraget til 6,6 %.

Børge Frederiksen bliver ny gruppeformand for SiD’s Industrigruppe og ny næstformand i CO-industri samt ny formand i Industriens Pension.

Den 1. juli stiger pensionsbidraget til 7,8 %.

I marts flytter Industriens Pension ind i de nye lokaler på Nørre Farimagsgade 3 i København.

Den 1. juli stiger pensionsbidraget til 9 %.

Den 1. juli stiger pensionsbidraget til 9,9 %.

Kim Graugaard, viceadministrerende direktør DI, bliver ny næstformand i Industriens Pension.

Årets afkast er på 17,3 %

Pensionsbidraget stiger 1. juli til 10,8 % af lønnen.

Industriens Pension begynder at investere i infrastruktur og ejendomme via fonde. Det har sidenhen bidraget til solide afkast og samtidig været med til at sikre endnu større risikospredning i investeringerne.

Det bliver lovpligtigt at betale til barselsfonde. Industriens Barselsfond var frontrunner og stiftede allerede i 1997 Industriens Barselsfond som den første udligningsordning på området i Danmark.

Den 1. januar 2007 samles al kundeservice i Industriens Pension og dermed afsluttes samarbejdet med ATP PensionService A/S, som siden ordningens start i 1993 har varetaget denne opgave.

Hjemtagningen af administrationen betød samtidig, at Industriens Pension etablerede en helt ny IT-platform, hvilket bidrog til faldende administrationsomkostninger for medlemmerne.

Hjemtagningen betyder også, at Industriens Pensions fysiske rammer må udvides.

På trods af finanskrisen lykkes det Industriens Pension – som et af de få danske pensionsselskaber – at opnå et positivt afkast af investeringerne, nemlig 4,4 %.

Medlemmer på Industriens Overenskomst får en fritvalgslønkonto, hvor der indsættes et beløb, der svarer til 1 % af lønnen. Beløbet kan anvendes til ekstra indbetaling til pension.

Pensionsbidraget stiger til 11,1 %

Erik Adolphsen overdrager direktørstolen til Laila Mortensen.

Fra 1. januar bliver de 44.000 medlemmer af PNN Pension og PHI Pension en del af Industriens Pension.

Investment Pensions Europe (IPE) kårer Industriens Pension til ”Europas bedste arbejdsmarkedspensionsselskab”. En pris som Industriens Pension sidenhen også har vundet i 2010, 2013, 2018 og 2022.

Ca. 44.000 medlemmer af PNN Pension og PHI Pension kommer med i Industriens Pension. Det samme gør de ca. 1.200 virksomheder på fødevareområdet, hvor de nye medlemmer arbejder.

Pensionsbidraget stiger til 12 %.

Industriens Pension kåres igen til ”Europas bedste arbejdsmarkedspensionsselskab” af IPE!

Industriens Pension opnår et rekordafkast for året på 18,9 %.

Børge Frederiksen går i september af som gruppeformand i 3F’s Industrigruppe og stopper som bestyrelsesformand i IP ved generalforsamlingen i april 2011. Mads Andersen bliver ny bestyrelsesformand.

Industriens Pension laver en aftale med Landspatientregisteret om en ordning, der sikrer, at medlemmer, der måske er berettigede til udbetaling for kritisk sygdom, får besked om mulighed for udbetaling.

En ny sundhedsordning lanceres. Alle virksomheder tilbydes at tilkøbe den nye sundhedsordning, og en mindre gruppe medlemmer får ret til forebyggende behandling som led i deres overenskomst. Medlemmerne får mulighed for at tilpasse deres forsikringer, så de bedst muligt dækker deres behov.

Industriens Pension skifter fra gennemsnitsrente til markedsrente.

I forbindelse med overgangen til markedsrente uddeles de fælles reserver på 13,3 mia. kr. til medlemmerne. Det enkelte medlem (dog ikke pensionister) får på denne måde forøget sin opsparing med hele 23 %.

Alle medlemmer overgår til markedsrente. Det gælder dog ikke pensionister, som forbliver på gennemsnitsrente og bevarer deres fælles reserver.

Lærlinge og elever bliver omfattet af pensionsordningens forsikringer.

Ny overenskomst giver bl.a. unge ret til pensionsbidrag fra de fylder 18 år. I den anden ende af aldersspektret aftales mulighed for at indgå senioraftale med reduceret arbejdstid, og hvor noget af pensionsbidraget udbetales til medlemmet for at kompensere for lønnedgangen.

Industriens Pension bliver for 3. gang kåret til ” Europas bedste arbejdsmarkedspensionsselskab” af IPE.

Som led i skattereformen får stort set samtlige medlemmer konverteret deres alderssum (kapitalpension) til det nye produkt ”aldersopsparing”. På denne måde opnår medlemmerne tilsammen en skattebesparelse på ca. 200 mio. kr.

Som et ”efterløb” fra overgangen til markedsrente i 2011 får medlemmerne tilsammen udbetalt yderligere ca. 2 mia. kr. Hvert enkelt medlem får sin andel tilført til sin pensionsopsparing.

Industriens Pension begynder at investere direkte i infrastruktur og danske ejendomme.

Industriens Pension giver tilsagn om en stor direkte investering i havvindmølleparken Gode Wind 2 i den tyske del af Nordsøen.

Industriens Pension nedsætter medlemmernes administrationsomkostninger.

Forsikringen ved visse kritiske sygdomme udvides, så medlemmer kan få udbetalt forsikringssummen flere gange.

Industriens Pension får tilbagebetalt 137 mio. kr. fra Skat, fordi selskabet uretmæssigt var blevet opkrævet moms af serviceydelser leveret af ATP Pensionsservice. Pengene er efterfølgende anvendt til at nedsætte medlemmernes betaling for administration.

Industriens Pension begynder at investere i unoteret kredit via fonde og sikrer dermed endnu større risikospredning i investeringerne.

Industriens Pension kåres til landets bedste pensionsselskab i to store uafhængige kundeanalyser af tilfredsheden med danske pensionsselskaber.

Industriens Pension når 10.000 pensionsmillionærer - opgjort alene efter den opsparing, som medlemmerne har i Industriens Pension (dvs. eksklusive ATP og opsparing i andre pensionsselskaber).

Industriens Pension kåres til Årets Arbejdsmarkedspensionsselskab af EY og FinansWatch på grund af selskabets lave omkostninger og høje afkast.

Konsulenthuset Loyalty Groups store brancheanalyse blandt pensionskunder viser, at Industriens Pension for andet år i træk har landets mest tilfredse og loyale medlemmer.

Den nye overenskomst for industrien sikrer, at der skal indbetales til pension for alle lærlinge, fra de fylder 20 år. Hidtil er indbetalingerne til pension først skudt i gang, når man er udlært.

Industriens Pension lancerer en ny app, der gør det meget nemmere for medlemmerne at følge med i, hvordan deres opsparing udvikler sig, og hvad der er indbetalt til pension.

Medlemmerne får ret til at holde seniorfridage de sidste fem år før folkepensionsalderen. Seniorfridagene kan betales med Fritvalgs Lønkontoen og ved at spare mindre op til pension.

Industriens Pension vinder for fjerde gang prisen for bedste arbejdsmarkedspensionsselskab i Europa ved den internationale prisuddeling IPE Conference and Awards.

Derudover kårer organisationen Investment & Pensions Europe også Industriens Pension som bedste globale investor i infrastruktur 2018.

Industriens Pension kåres som Årets Digitale Pensionsselskab af FinansWatch og Wilke.

Industriens Pension kåres som årets arbejdsmarkedspensionsselskab af FinansWatch og EY.

Industriens Pension kåres som bedste europæiske investor i unoterede investeringer (alternatives) af Investment & Pensions Europe ved IPE Conference and Awards.

Ved IPE Real Estate Global Conference and Awards modtager Industriens Pension derudover prisen for bedste ejendomsinvesteringer i Norden.

Industriens Pension kåres som “Danish Fund Selection Team of the year" ved Nordic Fund Selection Awards.

Industriens Pension går sammen med energiselskabet Better Energy om den største danske solcelleinvestering nogensinde. Investeringen indebærer, at der skal opføres nye solcelleparker for en samlet anlægssum på op til 4 mia. kr. Dette beløb bliver i 2022 hævet til 6 mia. kr.

Industriens Pension modtager prisen for det bedste omdømme i pensionsbranchen, ’Finansimage’, der uddeles af FinansWatch og Wilke.

Ved IPE Conference and Awards kåres Industriens Pension som bedste europæiske investor i obligationer.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2020 blev parterne enige om, at lærlinge og elever på 18 og 19 år skulle overgå til de almindelige pensionssatser, hvis Folketinget besluttede at give refusion for pensionen via Arbejdsgivernes Uddannelses Bidrag. Det har Folketinget efterfølgende vedtaget med tilbagevirkende kraft gældende fra den 1. januar 2023.

Industriens Pension opnår et afkast for totalporteføljen på tværs af alle aldersgruppper på 16,8 %. Det er branchens højeste afkast.

Industriens Pension vinder BrancheIndex Pension fra Loyalty Group, der uddeles til branchens mest attraktive pensionsselskab med de mest loyale kunder.

Industriens Pension kåres som Årets Digitale Pensionsselskab af FinansWatch og Wilke.

Ved Kundeservice Award 2021 modtager Industriens Pension prisen for ’Bedste telefoniske kundeservice’ samt ’Bedste serviceorganisation’ .

Ved IPE Real Assets & Infrastructure Global Investor Conference modtager Industriens Pension prisen for at være bedst til ”ESG/Sustainability”.

En række ændringer i pensionsordningen betyder, at indbetalingerne fra medlemmer med mange små indbetalinger – fx vikarer – som udgangspunkt udelukkende går til opsparing frem for forsikringer. Forsikringen ved tab af erhvervsevne og forsikring ved visse kritiske sygdomme vil ikke længere være standard for nye medlemmer med små pensionsbidrag på under 800 kr. månedligt, da fokus er på, at de skal spare mest mulig op til alderdommen.

Industriens Pension indtager førstepladsen i branchen i alle tre store, brede undersøgelser af tilfredshed og omdømme, hvor selskabet indgår (undersøgelser af Loyalty Group, Epsi Rating og FinansWatch/Wilke).

Samtidig vandt Industriens Pension hovedprisen ved Kundeserviceaward 2022 for den bedste samlede kundeservice på tværs af alle brancher. Derudover vandt vi for andet år i træk prisen som ’årets digitale pensionsselskab’, der bliver uddelt af FinansWatch og Wilke.

Desuden vandt Industriens Pension en række væsentlige priser ved den internationale prisuddeling IPE Conference & Awards, herunder prisen for bedste europæiske arbejdsmarkedspensionsselskab 2022 (”Multi-Employer Pension Fund”).

Industriens Pension melder sig ind i investornetværket Net-Zero Asset Owner Alliance og forpligter sig til at opsætte femårige delmål for reduktion af investeringernes udledning. De løbende CO2-reduktioner skal munde ud i en CO2-neutral investeringsportefølje senest i 2050.

Industriens Pension kåres som årets arbejdsmarkedspensionsselskab af FinansWatch og EY pga. selskabets solide afkast og lave administrationsomkostninger.

Industriens Pension har pensionsbranchens mest tilfredse kunder, viser ny brancheundersøgelse fra EPSI Rating Danmark.

Industriens Pension vinder ’Finansimage’ for pensionsbranchens bedste image fjerde gang i løbet af otte år, som prisen har været uddelt.

Desuden vinder Industriens Pension prisen som den bedste investor i obligationer blandt pensionsselskaber over hele Europa ved den årlige prisuddeling, ’IPE European Pension Fund Awards’.

En ændring i ordningen betyder, at alle som udgangspunkt sparer mest mulig op på den opsparingsform, der hedder aldersopsparing. Det sker bl.a. for at mindske modregningen i offentlige ydelser.

Den nye overenskomst for industrien betyder, at arbejdsgivers pensionsbidrag ændres fra typisk 8 til 10 procent af lønnen, mens medarbejderbidraget ændres fra 4 til 2 procent (dvs. fortsat et samlet pensionsbidrag på typisk 12 procent).