Bæredygtighedsrelaterede oplysninger om pensionsopsparing med gennemsnitsrente

Sammenfatning

Investeringsstrategien

Hos Industriens Pension investerer vi efter at skabe det højest mulige investeringsafkast til medlemmerne under hensyntagen til risikoen. Det sker gennem værdiskabelse i en veldiversificeret portefølje fordelt på mange forskellige aktivklasser, sektorer og lande. Udover at skabe et godt investeringsafkast er ønsket, at investeringerne skal understøtte en ansvarlig og bæredygtig udvikling. Derfor er ansvarlighed og bæredygtighed en integreret del af vores investeringsproces på tværs af alle aktivklasser. 

Investeringsprocessen

Tilgangen til ansvarlighed følger af Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab. Industriens Pension foretager forud for enhver investering en due diligence, der som en integreret del af investeringsbeslutningsprocessen blandt andet har til formål at identificere og vurdere potentielle negative bæredygtighedsvirkninger på samfundet, miljøet og klimaet ved investeringen samt vurdere eventuelle bæredygtighedsrisici. I investeringernes levetid er Industriens Pension aktive ejere, hvilket indebærer, at vi løbende overvåger og går i dialog med selskaberne i porteføljen samt stemmer på generalforsamlingerne i porteføljens børsnoterede selskaber. Eksklusion anses som sidste udvej, når en ønsket adfærdsændring ikke har været opnåelig gennem aktivt ejerskab. 

Fremme af miljømæssige og sociale karakteristika

Industriens Pensions produkt fremmer en række miljømæssige og sociale karakteristika, men har ikke bæredygtig investering som sit mål.   

Produktet tager hensyn til klimaforandringer ved, at investeringerne skal understøtte målsætningerne i FN’s Parisaftale fra 2015. Det indebærer, at Industriens Pension løbende vil sætte delmål for reduktion af investeringsporteføljens udledning af drivhusgasser, første gang i 2023, så det sikres, at udledningerne fra investeringerne bliver neutrale senest i 2050. Derudover har vi fokus på at investere direkte i løsninger, der er med til at drive omstillingen til et lavemissionssamfund, såsom betydelige investeringer i vedvarende energi og bæredygtigt byggeri. 

På det sociale område screenes investeringer i børsnoterede selskaber for overholdelse af en række internationale normer. Ved investeringer i statsobligationer vurderes de udstedende lande på baggrund af deres performance inden for en række sociale indikatorer, klimahensyn og regeringsførelsen. 

Overvågning af bæredygtighedsindikatorer

Produktets miljømæssige og sociale målsætninger gælder alle investeringer med undtagelse af derivater og likviditet, som har til formål at styre investeringsrisikoen og placere ikke-investerede midler. Vi anvender eksterne dataleverandører til at overvåge de noterede investeringer i forhold til miljømæssige og sociale karakteristika samt som datagrundlag for aktivt ejerskab og eksklusion. Industriens Pension anvender ikke specifikke indeks for at opfylde de miljømæssige eller sociale karakteristika. Data for bæredygtighedsindikatorer for unoterede investeringer er under udvikling, og overvågningen af indikatorerne for denne aktivklasse vil derfor udvikles yderligere i takt med, at datagrundlaget forbedres. 

Intet bæredygtigt investeringsmål

Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtig investering som sit mål. 

Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika

Industriens Pensions produkt fremmer en række miljømæssige og sociale karakteristika, som kan udledes af vores politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab:

 • Produktet tager hensyn til miljø og klimaforandringer. Hensynet til klimaforandringer fremmes ved, at investeringerne skal understøtte målsætningerne i FN’s Parisaftale fra 2015 om at begrænse temperaturstigningen til 2 grader og tæt på 1,5 grader i forhold til præindustrielt niveau. Det indebærer, at Industriens Pension løbende vil sætte delmål for reduktion af investeringsporteføljens udledning af drivhusgasser – første gang i 2023, så det sikres, at udledningerne fra investeringerne bliver neutrale senest i 2050. 
  • Målsætningen om løbende at reducere investeringsporteføljens klimaaftryk sker primært gennem aktivt ejerskab i de selskaber, vi har investeret i. Det aktive ejerskab sker ud fra et proportionalitetsprincip. Det betyder, at vi fokuserer vores indsats, hvor vi kan opnå den største effekt. Vi går i dialog med og stemmer på generalforsamlinger i selskaber i porteføljen for at fremme deres omstilling til et bæredygtigt samfund.
  • Vi ekskluderer som en sidste udvej selskaber, hvor vi vurderer, at en tilstrækkelig omstilling af selskabets aktiviteter ikke er mulig, eller der ikke opleves et ønske herom. 
 • Vi har fokus på at investere direkte i løsninger, der er med til at drive omstillingen til et lavemissionssamfund. Det gælder betydelige investeringer i vedvarende energi som fx vind- og solenergi samt bæredygtigt byggeri. Industriens Pension har en retningslinje om kun at investere i byggeri opført efter 2020, der er bæredygtighedscertificeret til minimum DGNB Guld. Derudover arbejdes der på at klassificere de eksisterende ejendomme i porteføljen med henblik på gradvist at forbedre bæredygtigheden af disse.
 • Vi fremmer ligeledes sociale karakteristika ved at investere i selskaber, der respekterer internationale normer og konventioner for social ansvarlighed. Det gælder fx overholdelse af grundlæggende menneske- og arbejdstagerrettigheder. Derudover accepterer vi ikke bestikkelse, korruption eller aggressiv skatteplanlægning fra de selskaber og fonde, som vi investerer i.

Investeringsstrategi

Industriens Pensions investeringsstrategi er bygget op omkring værdiskabelse gennem en veldiversificeret portefølje fordelt på mange forskellige aktivklasser, sektorer og lande. Investeringsstrategien revurderes løbende og mindst en gang om året. 

Industriens Pension ønsker at investere ansvarligt og agere som en aktiv investor for at beskytte og forøge afkastet til medlemmerne og samtidig bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling. Tilgangen til ansvarlighed følger Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab. Vi stiller krav til ansvarlighed i de selskaber, der investeres i, og eksklusion anses som sidste udvej, når en ønsket adfærdsændring ikke har været opnåelig gennem aktivt ejerskab. 

God selskabsledelse

Industriens Pension tager afsæt i anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse, ICGN’s Global Corporate Governance Principles samt i gældende lovgivning og lokale standarder for god selskabsledelse i de relevante lande. Vi forventer, at selskaber følger lokale og internationale anbefalinger eller forklarer, hvorfor de i givet fald har valgt at gøre det anderledes. 

Andel af investeringerne

De miljømæssige og sociale karakteristika, som Industriens Pensions pensionsprodukt fremmer, er beskrevet indledningsvist under punktet ”Det finansielle produkts miljømæssige og sociale karakteristika” og omfatter alle Industriens Pensions investeringer med undtagelse af derivater og likviditet, som har til formål at styre investeringsrisikoen og placere ikke-investerede midler. Denne type instrumenter anvendes ikke til at opnå miljømæssige eller sociale karakteristika.

Pr. 31/12-2022 var 93 % af den samlede portefølje omfattet af Industriens Pensions miljømæssige og sociale karakteristika, mens derivater og likviditet udgjorde 7 %. 

Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika

For at sikre at investeringerne fremmer de valgte miljømæssige og sociale karakteristika, overvåges og rapporteres der årligt på en række konkrete indikatorer, som er angivet nedenfor.                                                                            

Bæredygtighedsindikatorer for miljømæssige karakteristika:

 • Investeringernes klimaaftryk måles på årlig basis. Fra 2024 følges der op på, om klimaaftrykket nedbringes i et tempo, som er i overensstemmelse med Parisaftalens målsætning om at begrænse den langsigtede temperaturstigning til maksimalt 1,5 grader over præindustrielt niveau. Delmål for investeringernes udledningsreduktioner sættes i løbet af 2023 og har baggrund i de seneste videnskabelige resultater fra IPCC, FN’s klimapanel. 
 • Andel af danske ejendomme i porteføljen, som er henholdsvis DGNB sølv- og guldcertificerede. DGNB er en anerkendt og helhedsorienteret certificeringsordning for bæredygtighed. Der måles blandt andet på livscyklus af byggematerialer, energiforbrug m.m. før, under og efter byggeriet. 
 • Andel af infrastrukturinvesteringer i vedvarende energi ud af den samlede investeringsportefølje. Det gælder direkte investeringer og investeringer gennem fonde i fx vind- og solenergi.

Bæredygtighedsindikatorer for sociale karakteristika:

 • På det sociale område screenes investeringer i børsnoterede selskaber kvartalsvist for overholdelse af en række internationale normer, herunder de 10 principper i FN’s Global Compact, Ottawa-konventionen om landminer, Oslo-konventionen om klyngeammunition, konventionen om biologiske våben, konventionen om kemiske våben, involvering i kernevåben og overtrædelser af handels- og våbenembargoer.
 • Lande rates på deres performance med hensyn til respekt for menneskerettigheder, klimahensyn, effektiv og stabil regeringsførelse mv. 

Metoder

Måling af klimaaftryk 

 • Der måles p.t. på klimaaftrykket af investeringer i børsnoterede aktier og virksomhedsobligationer fra den eksterne dataleverandør ISS. Data til måling af klimaaftrykket for unoterede investeringer er under udvikling.
 • Der måles på andelen af danske ejendomme i porteføljen, som er henholdsvis DGNB sølv- og guldcertificerede.
 • Der måles på værdien af infrastrukturinvesteringer i vedvarende energi ud af den samlede investeringsportefølje.

Screening for overholdelse af sociale karakteristika

 • Porteføljen af børsnoterede aktier overvåges kvartalsvis af vores eksterne samarbejdspartner Hermes EOS ud fra de 10 principper i FN’s Global Compact, Ottawa-konventionen om landminer, Oslo-konventionen om klyngeammunition, konventionen om biologiske våben, konventionen om kemiske våben, involvering i atomvåben og overtrædelser af handels- og våbenembargoer. Screeningen giver input til dialog med udvalgte selskaber, og derudover identificeres selskaber, som kræver særlig bevågenhed og kan føre til en udelukkelse fra Industriens Pensions investeringsunivers. 

Eksklusionskriterier

 • Selskaber, som er involveret i følgende, sættes løbende på Industriens Pensions eksklusionsliste. Det drejer sig om selskaber: 
  • der er involveret i produktion af konventionsomfattede våben i form af klyngebomber, antipersonelle miner, biologiske- og kemiske våben samt er involveret i aktiviteter, der er i strid med Traktaten om ikke-spredning af kernevåben.
  • der er involveret i udvinding af termisk kul.
  • hvor mere end 5 % af omsætningen kommer fra udvinding af tjæresand.
 • Derudover ekskluderes lande; 
  • der er omfattet af sanktioner vedtaget af FN eller EU og tiltrådt af Danmark,
  • med en ESG-score, som ifølge Sustainalytics ”Country Risk Rating” ligger under 25 på en skala fra 0-100.

Porteføljen af noterede aktiver screenes på daglig basis for overholdelse af kriterierne.

Datakilder og databehandling

 • Måling af CO2-udledning på den noterede portefølje sker ved brug af data fra den eksterne dataleverandør ISS.
 • Screening for overholdelse af sociale karakteristika foretages af vores eksterne samarbejdspartner EOS (Equity Ownership Services) hos Federated Hermes.
 • Screeningen baseres primært på data fra Sustainalytics. 
 • Datagrundlaget for produktinvolvering ift. termisk kul, tjæresand og konventionsstridige våben er fra Sustainalytics.
 • ESG-score for lande er fra Sustainalytics.
 • Informationer til brug for vurdering af aktivt ejerskab er fra EOS hos Federates Hermes.
 • Stemmeafgivelse sker gennem ISS Proxy Voting-platform. 

Der anvendes rapporteret data fra selskaberne i porteføljen i det omfang, at selskaberne rapporterer. Derudover anvendes estimater for at opnå en højere dækningsgrad. Industriens Pension står selv for behandlingen af data til brug for eksklusionslister og screening i forbindelse med aktivt ejerskab, mens data for porteføljeselskabernes CO2-udledning beregnes af vores eksterne samarbejdspartner Forca.

Begrænsninger mht. metoder og data

Data for bæredygtighedsindikatorer er generelt behæftet med usikkerhed, blandt andet fordi markedet for data på området stadig er under udvikling. På området for unoterede investeringer er data endnu meget mangelfuld, da mange investeringsmodtagende selskaber på det område endnu ikke rapporterer på bæredygtighedsindikatorer. Industriens Pension følger udviklingen af bæredygtighedsdata tæt og er i dialog med selskaber og dataudbydere for løbende at forbedre data på området. 

Due diligence

Industriens Pension foretager forud for enhver investering en due diligence, der som en integreret del af investeringsbeslutningsprocessen blandt andet har til formål at identificere og vurdere potentielle negative bæredygtighedsvirkninger på samfundet, miljøet og klimaet ved investeringen samt vurdere eventuelle bæredygtighedsrisici. 

 • Ved internt forvaltede aktiver er vurderingen af negative bæredygtighedsvirkninger og bæredygtighedsrisici baseret på de ovenfor beskrevne datakilder.
 • Ved brug af eksterne forvaltere vurderes forvalternes evne til at foretage due diligence for de underliggende aktiver. I denne vurdering indgår, hvorvidt forvalternes tilgang til ansvarlige investeringer, herunder deres håndtering af negative bæredygtighedsvirkninger og bæredygtighedsrisici, er i overensstemmelse med Industriens Pensions Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab. 

Kontrol af due diligence sker i Industriens Pensions interne investeringsforum. 

Politikker for aktivt ejerskab

Det aktive ejerskab udøves i henhold til Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab. Målet med det aktive ejerskab er at understøtte en bæredygtig udvikling, der styrker selskaberne og dermed øger den langsigtede værdi af investeringerne. Omfanget af og fremgangsmåden for det aktive ejerskab afhænger af en række faktorer, herunder værdien af Industriens Pensions investering.

Som aktiv investor har Industriens Pensions porteføljeforvaltere løbende dialog med porteføljeselskaberne. Derudover har Industriens Pension via den eksterne samarbejdspartner, EOS at Federated Hermes, en fokuseret dialog om konkrete problemstillinger med udvalgte selskaber i porteføljen. Industriens Pension stemmer også på generalforsamlingerne i børsnoterede porteføljeselskaber, hvor Industriens Pension har stemmeret og har de største eksponeringer defineret ved en grænse på beholdninger over 50 mio. kr. Vi samarbejder med ISS Proxy Voting om den løbende stemmeafgivning på generalforsamlinger i børsnoterede selskaber. ISS Proxy Voting stemmer ud fra Industrien Pensions stemmepolitik. 

Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab kan findes her.

Angivet referencebenchmark

Industriens Pension anvender ikke specifikke indeks som referencebenchmark for at opfylde de miljømæssige eller sociale karakteristika.

Industriens Pension er en del af din overenskomst

Industriens Pension er ejet af parterne fra din overenskomst. Derfor er det også dig som medlem, der får hele overskuddet.
Der er ikke nogen aktionærer, der skal tjene penge på din pensionsordning.

3F logo Dansk Industri logo Dansk Metal logo Dansk El-forbund logo Malerforbundet logo Blik og Rør logo Serviceforbundet logo