De finansielle markeder her og nu

Industriens Pension bringer her hver måned en markedskommentar om udviklingen på de finansielle markeder i det igangværende år.

Investeringsåret 2023 har budt på lidt af hvert og været præget af stigninger i begyndelsen af året og senest lidt faldende markeder. Samtidig er de finansielle markeder fortsat præget af betydelig usikkerhed, og i Industriens Pension er der forventninger om en årrække med relativt moderate afkast. Men hvilke mekanismer gør sig gældende på finansmarkederne her og nu? Hvad er status, og hvilke scenarier for den kommende tid er mest sandsynlige?

Den aktuelle markedssituation, oktober 2023: Stigende renter skaber udfordringer på de finansielle markeder

Primo oktober 2023
Efter et fantastisk investeringsår i 2021 og omvendt et meget udfordrende investeringsår i 2022 har billedet været knap så entydigt i 2023. Både det globale og danske aktiemarked steg mærkbart i begyndelsen af året, men er faldet en del tilbage efter sommerferien. Obligationer har over en bred kam givet beskedne positive afkast, mens det højere renteniveau har ramt flere andre typer investeringsaktiver. Alt i alt har den samlede investeringsportefølje fortsat givet et beskedent positivt afkast i 2023. 

Stigende renter truer solid begyndelse på året

I første halvår afspejlede udviklingen på markederne først og fremmest, at de store økonomier i Vesten klarede sig bedre end forventet af de fleste ved årets indgang. En af forklaringerne er, at europæiske og amerikanske husholdninger har haft højere forbrug end ventet – bl.a. pga. relativt høj opsparing efter en lang periode, hvor Covid-19 i varierende grad har sat dagsordenen.

Den fornuftige udvikling i forbruget løftede de finansielle markeder i første halvår, men i sensommeren og i september blev markederne igen negativt påvirket af stigende renter. Det skyldes, at de finansielle markeder begyndte at indstille sig på, at den amerikanske centralbank vil fastholde renten på et højt niveau i lang tid.

Vurderingen er, at der fortsat er brug for et højt renteniveau for at holde inflationen nede, og det højere amerikanske renteniveau har også smittet af på renterne i Europa. Netop de stigende renter har fået de globale aktiemarkeder til at falde lidt tilbage i perioden efter sommerferien.

Samtidig udviser europæisk økonomi stigende svaghedstegn, hvilket i kombination med de stigende renter i september har trukket markederne i den forkerte retning.

I Danmark har rentefaldet efter sommerferien ramt det samlede aktiemarked hårdere end det globale marked, og danske aktier er derfor faldet en del. Set over en længere årrække har danske aktier dog leveret solide og attraktive afkast.

Opmærksom centralbank har holdt igen

Den solide udvikling i første halvår af 2023 har også været præget af, at især den amerikanske centralbank har været opmærksom på at undgå et frossent obligationsmarked.

Tidligere havde mange økonomer frygtet, at kombinationen af stigende renter og salg af obligationer købt under coronapandemien kunne skabe store problemer på obligationsmarkedet og måske ligefrem udløse en likviditetskrise. Men den amerikanske centralbank har holdt igen med at sælge ud af egne obligationer, mens renten blev hævet. Det har hjulpet både obligations- og aktiemarkedet i første halvår af 2023 og været med til at holde hånden under markederne i situation, hvor stigende renter, fortsat krig i Europa og geopolitisk uro fortsat skaber usikkerhed.

Usædvanlige markeder i 2022

Det blandede billede på de finansielle markeder i 2023 kommer i kølvandet på et usædvanligt år i 2022, hvor krig, inflation, rentestigninger og energikrise satte dagsordenen på markederne. Derfor faldt både obligationer og aktier over en bred kam sidste år.

Industriens Pension kom dog ud af det dramatiske år med et af branchens mindste tab – bl.a. pga. store investeringer i infrastruktur, der steg betydeligt i værdi sidste år, samt en solid inflationsafdækning, der gennem en årrække har været en stor fordel.

Læs mere om investeringsåret 2022 her

Højeste afkast over 10 år for de fleste aldersgrupper

Samtidig er afkastet fortsat solidt set over lidt flere år, og Industriens Pension har det højeste afkast i hele branchen for de fleste aldersgrupper set over ti år. Det skyldes bl.a. en robust investeringsportefølje med betydelige investeringer i unoterede aktier (dvs. fra selskaber, der ikke er noteret på en børs), infrastruktur og ejendomme, der dels har medvirket til at begrænse tabet i perioder med usikre aktiemarkeder, dels til at sikre gode langsigtede resultater. 

Se, hvordan Industriens Pension har investeret porteføljen her

Markederne fremadrettet

Vi vurderer i Industriens Pension, at aktiemarkedet stadig er forbundet med relativ høj usikkerhed og en del udfordringer set i lyset af de højere renter. Vi er derfor fortsat meget påpasselige og tilbageholdende med investeringer i bl.a. konjunkturfølsomme aktier. Samtidig ser vi en mærkbar risiko for fortsat stigende renter, hvilket kan skabe stor usikkerhed på markedet.

Det er i den forbindelse væsentligt, at Industriens Pension under alle omstændigheder står godt rustet med en robust portefølje, der har leveret gode resultater i meget forskellige markedssituationer.

I de kommende år skal alle pensionsopsparere formentlig indstille sig på lavere gennemsnitlige afkast, end det har været tilfældet de seneste år med stærkt stigende aktiemarkeder og faldende renter. Ikke desto mindre forventer vi fortsat at kunne sikre fortsat fornuftige, positive afkast på både mellemlang og lang sigt. 

Industriens Pension står med spredte og solide investeringer fortsat rigtig godt rustet på den lange bane.

Siden etableringen af Industriens Pension i 1993 har selskabet opnået et gennemsnitligt, årligt afkast på 8,4 procent på tværs af alle aldersgrupper. Det er blandt de absolut højeste årlige afkast i branchen i perioden. Se Industriens Pensions historiske afkast for totalporteføljen her

Webinar: Hvad var det der skete med afkastet i 2022?

Aktiechef i Industriens Pension, Morten Rask Nymark, forklarer hvorfor vi sidste år, ramlede ind i noget, der kunne minde om den perfekte finansielle storm. Aktieåret 2022 var et usædvanligt år på de finansielle markeder, hvor det var tæt på umuligt at søge i helt sikker havn. Investorer verden over blev ramt, og det satte sig i afkastet for 2022.

Se webinaret på Youtube "Hvad var det der skete med afkastet i 2022"

Industriens Pension er en del af din overenskomst

Industriens Pension er ejet af parterne fra din overenskomst. Derfor er det også dig som medlem, der får hele overskuddet.
Der er ikke nogen aktionærer, der skal tjene penge på din pensionsordning.

3F logo Dansk Industri logo Dansk Metal logo Dansk El-forbund logo Malerforbundet logo Blik og Rør logo Serviceforbundet logo