Særlige medarbejdergrupper

Der er særlige regler for indbetaling af pension til visse medarbejdergrupper.

Særlige grupper

Nogle medarbejdergrupper har særlige regler

Overenskomsterne har regler for, hvordan I skal håndtere pensionen for særlige medarbejdergrupper.

Se, hvad der gælder for hhv. vikarer, medarbejdere i fleksjob, kvinder på barsel samt lærlinge og elever.

Læs mere:

 • Når en medarbejder er på barsel

  Ekstra pensionsindbetaling til medarbejdere med 9 måneders anciennitet

  Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere, der har 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt.

  Det samlede bidrag (arbejdsgiver- og arbejdstagerbidrag) udgør pr. måned 2.040 kr.

  Indbetaling

  Det ekstra pensionsbidrag skal indberettes og indbetales sammen med det pensionsbidrag, der i øvrigt skal beregnes af lønnen under barselsorlov. Det ekstra pensionsbidrag skal indberettes og indbetales som bidrag.

 • Pension til vikarer

  Vikarbureauer, der sender vikarer ud på industriens område, skal indbetale til pension for deres vikarer til Industriens Pension.

  Både vikarbureauer, der er med i DI, og bureauer, der har en tiltrædelsesaftale under industriens område, skal indbetale til pension for deres vikarer til Industriens Pension.

  Uorganiserede vikarbureauer

  Vikarbureauer, der er uorganiserede eller ikke har en tiltrædelsesaftale, skal indbetale bidrag til Industriens Pension svarende til, hvad der indbetales for andre ansatte på virksomheden. Det er virksomheden, hvor vikararbejdet udføres, (og altså ikke vikarbureauet), der har ansvaret for, at der indbetales korrekt.

  Vikarbureauer fra andre områder

  Vikarbureauer skal ikke betale pensionsbidrag for deres ansatte til os, hvis de er organiseret under et andet område end industriens område og derfor er medlem af en anden DA-medlemsorganisation og derigennem er omfattet af en anden overenskomstmæssig pensionsordning. De skal derimod betale bidrag til det pensionsselskab, der er på deres område.

 • Når en medarbejder er i fleksjob

  Medlemmer, der kommer i fleksjob, har ikke ret til forsikring ved tab af erhvervsevne på samme måde, som da de var i fuldtidsjob.

  Når vi optager et nyt medlem, der allerede er i fleksjob

  Medarbejdere i fleksjob, der kommer ind i pensionsordningen hos os, har som hovedregel ikke en forsikring ved tab af erhvervsevne. Til gengæld får man en større opsparing til pensionen.

  Medarbejdere, der kommer fra en anden arbejdsmarkedspension, hvor de er dækket af forsikring ved tab af erhvervsevne, kan have mulighed for at blive i denne pensionsordning og dermed bevare deres dækning ved tab af erhvervsevne.

  Indsend kopi af fleksjobaftalen

  I Industriens Pension sørger vi for, at medlemmerne får den rigtige pensionsordning, og at de sikres de bedst mulige pensionsvilkår. Derfor er det meget vigtigt, at I giver os besked, hvis medarbejderen er ansat i fleksjob. Det gør I ved at indsende en kopi af fleksjobaftalen, første gang I indberetter og indbetaler pensionsbidrag for en medarbejder i fleksjob.

  Modtager virksomheden offentligt tilskud til medarbejderens løn, skal I beregne pensionsbidrag af lønnen inklusiv det offentlige tilskud.

  Hvis I har spørgsmål eller andet, vi kan hjælpe med, er I meget velkomne til at ringe til os.

 • Når en medarbejder er udstationeret

  Medarbejdere i udlandet kan indbetale til en pensionsordning for udstationerede.

  Pensionsordningen for udstationerede tager højde for, at medarbejderen betaler skat i udlandet, men ikke i Danmark. Det betyder, at medarbejderen ikke får fradrag for pensionsindbetalingerne. Til gengæld udbetales pensionen skattefrit ved pensionering.

  Ordningen er kun egnet til medarbejdere, der ikke er fuldt skattepligtige i Danmark.

  Ring til os på 70 33 20 40, hvis I ønsker at indbetale til en pensionsordning for udstationerede.

  Det med småt…

  Der gælder særlige skatteregler for medarbejdere, som er omfattet af pension for udstationerede. Ordningen er omfattet af § 53 A i pensionsbeskatningsloven.

  • Indbetalingen til pensionsordningen skal ske med penge, der er betalt skat af i det land, hvor den enkelte medarbejder har optjent lønnen. Er der ikke trukket udenlandsk skat af indbetalingerne, kan medarbejderen risikere at skulle betale dansk skat ved udbetaling af pensionen. Det vil gøre ordningen meget ufordelagtig for medarbejderen.
  • SKAT kan kræve, at medarbejderen kan dokumentere, at der er betalt skat af indbetalingerne. Derfor er det bedst med dokumentation fra virksomhedens revisor, som bekræfter, hvilket beløb der er indbetalt, og at pengene er beskattet i det relevante land.

  Industriens Pension er ikke ansvarlig for, om indbetalingerne er sket med beskattede midler, eller om medarbejderen ved udbetaling kan fremskaffe den nødvendige dokumentation for beskatning af de indbetalte midler.

Lærlinge og elever

Lærlingeforsikring eller pension

Lærlinge og elever under 20 år skal typisk have en lærlingeforsikring, mens lærlinge og elever over 20 år som hovedregel skal med i den almindelige pensionsordning.

Lærlingeforsikringen gælder for lærlinge og elever, der er under en industri overenskomst, og som ikke allerede er med i en pensionsordning.

EGU-elever, som er ansat under industriens overenskomst, skal også forsikres.

Som arbejdsgiver er det jeres ansvar, at lærlinge og elever får den rigtige dækning.

Læs mere:

 • Lærlinge og elever med pensionsordning

  Lærlinge skal have en pensionsordning i Industriens Pension, når de fylder 20 år og har 2 måneders anciennitet. Lærlinge under Håndværksbageroverenskomsten mellem NNF og Dansk Erhverv, skal dog have 3 måneders anciennitet. I de måneder, hvor en lærling pga. manglende anciennitet ikke er med i pensionsordningen, skal han/hun være tilmeldt lærlingeforsikringen.

  Lærlingen skal med i pensionsordningen fra og med den måned, hvor han/hun fylder 20 år. I skal huske at melde lærlingen fra lærlingeforsikringen. Det kan I gøre på Vores side.

  Her skal lærlingen/eleven også have en pensionsordning:

  • Medarbejdere, der begynder en erhvervsuddannelse på en virksomhed inden for pensionsordningens område, efter de er kommet med i pensionsordningen, bliver i pensionsordningen under uddannelsen.
  • Medarbejdere, der er fyldt 20 år og har udstået læretiden, får medregnet læretiden i den anciennitetsgivende beskæftigelse.
  • Hvis der er en lokalaftale, der bestemmer, at lærlinge og elever skal være med i pensionsordningen, skal lokalaftalen naturligvis følges.
 • Forsikring til lærlinge under 20 år

  En lærling skal have en lærlingeforsikring i Industriens Pension, hvis lærlingen ikke er fyldt 20 år og er ansat under overenskomsten.

  Forsikringsordningen indeholder:

  • Løbende invalidepension på 60.000 kr. om året før skat
  • Engangsudbetaling ved tab af erhvervsevne på 100.000 kr. efter skat
  • Engangsudbetaling ved visse kritiske sygdomme på 100.000 kr. efter skat
  • Engangsudbetaling ved død på 300.000 kr. efter skat

  Særligt for el- og vvs-branchen: Lærlinge under el- og vvs-branchens uddannelser har en sundhedsordning i stedet for invalidepension.

  Pris

  Forsikringen koster 830,- kroner om året pr. lærling.

  I skal oprette en forsikringsordning til lærlingen direkte på Vores side:

  Log på Vores side

  Hent vilkår for lærlinge og elever  

   

 • Sådan administrerer I lærlingeordningen

  Tilmelding

  Ansætter I lærlinge og elever, skal I inden den 10. i måneden tilmelde dem til lærlingeforsikringen.

  • Log på Vores side med NemID.
  • Gå til siden om Lærlingeordning.
  • Opret en ny linje og tilføj cpr-nummer på jeres lærling/elev. Angiv også, hvor længe lærlingen skal være dækket af forsikringen.
  • I skal selv inden den 10. i hver måned tilføje nye eller afmelde de lærlinge og elever, som ikke længere er ansat hos jer.

  Ansætter I lærlinge og elever efter den 10. i måneden, så ring til os, så vi kan hjælpe med at få oprettet lærlingen/eleven korrekt.

  Afmelding

  I skal afmelde lærlinge/elever, hvis de stopper inden den slutdato, I har oplyst, da de blev tilmeldt til lærlingeforsikringen. Det gør I også på Vores side.

  Det er vigtigt, at I afmelder en lærling eller en elev straks efter, de er stoppet. Ellers kommer I til at betale til lærlingeforsikringen i længere tid, end I skal.

  Hent vejledning til lærlingeordningen

  Arbejdsgiverens ansvar

  Det er arbejdsgiverens ansvar, at lærlinge og elever får forsikringsordningen.

  Derfor er det meget vigtigt, at I opdaterer, hvilke lærlinge og elever der er ansat i jeres virksomhed. Ellers risikerer I, at jeres lærlinge og elever ikke får de forsikringsdækninger, de har krav på. Det betyder, at hvis uheldet er ude, er det jer som virksomhed, der hæfter.

 • Lærlinge under Håndværksbageroverenskomsten og Træets og Isoleringsbranchens Overenskomst

  Det er lærlingens alder og anciennitet, der bestemmer, om lærlingen skal have en pensionsordning eller en forsikring.

  Lærlinge under 20 år og/eller under 3 måneders anciennitet

  Lærlinge skal have en forsikring i Industriens Pension, hvis lærlingen

  • ikke er fyldt 20 år og/eller
  • har under tre måneders anciennitet
  • er ansat under overenskomsten.

  Forsikringsordningen indeholder:

  • Løbende invalidepension på 60.000 kr. om året før skat
  • Engangudbetaling ved tab af erhvervsevne på 100.000 kr. efter skat
  • Engangsudbetaling ved visse kritiske sygdomme på 100.000 kr. efter skat
  • Engangsudbetaling ved død på 300.000 kr. efter skat

  Forsikringen koster 830,- kroner om året pr. lærling.

  I skal oprette en forsikringsordning til lærlingen direkte på Vores side:

  Log på Vores side

  Lærlinge, der fylder 20 år i lærlingetiden

  Hvis lærlingen fylder 20 år i løbet af lærlingetiden, skal lærlingen have en pensionsordning fra den måned, hvor lærlingen

  • er fyldt 20 år
  • har tre måneders anciennitet.

  Husk at afmelde en eventuel forsikring

  Har lærlingen inden da været med i forsikringsordningen, er det vigtigt, at I melder lærlingen fra forsikringsordningen, før I indbetaler til pensionsordningen.