Sådan gør I

I kan indberette og indbetale til pensionsordningen på Vores side, eller I kan bruge overførselsservice med Nets eller LetLøn.

Indberetning på Vores side

På Vores side kan I nemt og gratis klare administrationen af jeres pensionsordning hos Industriens Pension.

Log på Vores side

I logger på med NemID medarbejdersignatur.

Indberetning med Nets

Bruger I Nets overførselsservice, f.eks. via DataLøn, sker administrationen af pension let og hurtigt - både for jer og for os.

PBS-numre

Ønsker I at indbetale med PBS betalingsservice, og betaler I ikke gennem et lønbureau, skal I bruge PBS-nr. 07 68 54 59.

Ønsker I at indbetale med PBS informationsservice, og betaler I gennem et lønbureau med overførselsservice, skal I bruge PBS-nr. 01 86 58 46.

Se hvordan I gør:

 • Når I får en ny medarbejder

  I skal indbetale pension for medarbejdere, som har været ansat i 2 måneder eller tidligere har været med i en arbejdsmarkedspensionsordning.
  Vær opmærksom på, at der gælder andre regler for anciennitet under NNF-området.

  Når I skal indbetale pension for den nye medarbejder, opretter I medarbejderen i lønsystemet ligesom de øvrige medarbejdere. Så bliver medarbejderen automatisk tilmeldt hos os.

  Bruger I Vores side til at administrere pensionen, tilføjer I blot medarbejderen. Så vil medarbejderen stå på medarbejderlisten ved næste indberetning. Herefter bliver medarbejderen automatisk tilmeldt til Industriens Pension.

  Medarbejdere der bor i udlandet

  Har I medarbejdere, der bor i udlandet, skal vi i stedet for CPR-nummer bruge et TIN-nr. (Tax Identification Number). Det skal vi efter EU-lovgivningen indberette til SKAT.

  Læs mere om TIN-numre i forskellige lande (på engelsk)


 • Når I skal beregne pensionsbidrag

  Der er aftalt mellem overenskomstparterne, at I skal beregne pensionsbidrag af disse løndele:

  • Akkord
  • Arbejdsgiverbetalt løn under voksenuddannelse
  • Feriegodtgørelse, ferie med løn og ferietillæg – gælder funktionærer og funktionærlignende
  • Feriegodtgørelse – gælder timelønnede og månedslønnede
  • Forskudttidstillæg
  • Fritvalgs Lønkontoen / Fritvalgskontoen
  • Gratialer (dog ikke fødselsdags- og jubilæumsgratialer o.l.)
  • Holddriftstillæg
  • Kvalifikationsløn
  • Løn under barselsorlov
  • Mødebonus
  • Månedsløn
  • Overskudsdeling, der udbetales kontant
  • Overtid
  • Resultatløn
  • Rådighedstillæg
  • Smudstillæg
  • Sygedagpenge betalt af arbejdsgiveren
  • Sygeferiepenge
  • Timeløn
  • Vejpenge
  • Ventetid

  Pensionsbidrag af feriegodtgørelse, Fritvalgs Lønkonto m.m. skal beregnes og indbetales løbende.

  Medarbejdere med offentligt tilskud

  Modtager I offentligt tilskud til en medarbejders løn, skal I beregne pensionsbidrag af den samlede udbetalte løn.
 • Når I skal indberette overarbejde og afspadsering

  Når I indberetter og indbetaler pension for særlige løntillæg, skal I gøre det som indskud. Ellers bliver indbetalingerne brugt forkert. Og det kan betyde, at en del af pengene går til forsikringer, som medarbejderen alligevel aldrig får ret til.

  Særlige løntillæg er fx:

  • Overarbejde som udbetales for flere lønperioder
  • Afspadsering
  • Fratrædelsesgodtgørelse
  • Fritvalgsordningen udbetalt som ekstra løn
  • Pension på grund af bonus

  Sådan gør I

  • Indbetaling for den aktuelle måned skal først indbetales som almindeligt bidrag.
  • Derefter skal ekstraordinære indbetalinger indberettes som indskud på én gang - vi vil meget gerne hjælpe over telefonen.
  • Hvis I indberetter via et lønservicebureau, bedes I sende en mail til virksomhedsservice@industrienspension.dk med en fordeling af bidraget, da vi modtager det som ét samlet beløb.

  Hvis I indberetter og indbetaler via Vores side, er der hjælp at hente i Godt i gang med indberetning.

 • Når I skal indbetale ekstra pension

  I kan som arbejdsgiver indbetale ekstra til pensionen for de medarbejdere, der ønsker det.

  Medarbejderen kan vælge, om den ekstra indbetaling skal sættes ind på en aldersopsparing (engangsudbetaling), en ratepension eller en livslang pension. Medarbejderen skal selv give os besked om valget enten på Min side eller ved at ringe til os på 70 33 70 70.

  Hører vi ikke fra medarbejderen, sætter vi den ekstra indbetaling ind på en ratepension.

  Frivillig indbetaling ud over det obligatoriske pensionsbidrag skal indberettes og indbetales som ekstrapension. Det kan I gøre på flere måder.

  Indbetaling på Vores side

  På Vores side kan I indberette og indbetale ekstrapension under ”Start indberetning”. Brug bidragstypen ”ekstrapensionsbidrag” eller ”ekstrapensionsindskud”.

  Log på Vores side

  Indberetning med fil

  Indberetter I med fil, skal I bruge bidragstypen EPB eller EPI, når I indberetter ekstrapension.

  Se mere om indberetning med fil i Godt i gang med indberetning.

  Indbetaling gennem lønbureau

  Bruger I lønbureau, skal ekstrapension indberettes og indbetales som en frivillig medarbejderprocent. Kontakt jeres lønbureau for nærmere vejledning.

  Bluegarden/Dataløn
  Danløn
  Dansk Løn Service
  Proløn

  Indbetaling gennem andet lønsystem

  Ekstrapensionsbidraget skal adskilles fra indbetalinger af de obligatoriske pensionsbidrag til Industriens Pension.
  Hvis I bruger Informations- og overførselsservice hos Nets (det tidligere PBS), skal der dannes en ny specifikationsrecord 02, felt 10 (pensionstype), kode 02 (supplerende pensionsbidrag) for ekstrapensionsbidraget. De øvrige indbetalinger af pensionsbidrag skal indberettes med kode 01 (arbejdsmarkedspension) som hidtil.

 • Når en medarbejder er på barsel

  Ekstra pensionsindbetaling til medarbejdere med 9 måneders anciennitet

  Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere, der har 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt.

  Det samlede bidrag (arbejdsgiver- og arbejdstagerbidrag) udgør pr. måned 2.040 kr.

  Indbetaling

  Det ekstra pensionsbidrag skal indberettes og indbetales sammen med det pensionsbidrag, der i øvrigt skal beregnes af lønnen under barselsorlov. Det ekstra pensionsbidrag skal indberettes og indbetales som bidrag.

 • Når en medarbejder er i fleksjob

  Medlemmer, der kommer i fleksjob, har ikke ret til forsikring ved tab af erhvervsevne på samme måde, som da de var i fuldtidsjob.

  Når vi optager et nyt medlem, der allerede er i fleksjob

  Medarbejdere i fleksjob, der kommer ind i pensionsordningen hos os, har som hovedregel ikke en forsikring ved tab af erhvervsevne. Til gengæld får man en større opsparing til pensionen.

  Medarbejdere, der kommer fra en anden arbejdsmarkedspension, hvor de er dækket af forsikring ved tab af erhvervsevne, kan have mulighed for at blive i denne pensionsordning og dermed bevare deres dækning ved tab af erhvervsevne.

  Indsend kopi af fleksjobaftalen

  I Industriens Pension sørger vi for, at medlemmerne får den rigtige pensionsordning, og at de sikres de bedst mulige pensionsvilkår. Derfor er det meget vigtigt, at I giver os besked, hvis medarbejderen er ansat i fleksjob. Det gør I ved at indsende en kopi af fleksjobaftalen, første gang I indberetter og indbetaler pensionsbidrag for en medarbejder i fleksjob.

  Modtager virksomheden offentligt tilskud til medarbejderens løn, skal I beregne pensionsbidrag af lønnen inklusiv det offentlige tilskud.

  Hvis I har spørgsmål eller andet, vi kan hjælpe med, er I meget velkomne til at ringe til os.

 • Når en medarbejder er udstationeret

  Medarbejdere i udlandet kan indbetale til en pensionsordning for udstationerede.

  Pensionsordningen for udstationerede tager højde for, at medarbejderen betaler skat i udlandet, men ikke i Danmark. Det betyder, at medarbejderen ikke får fradrag for pensionsindbetalingerne. Til gengæld udbetales pensionen skattefrit ved pensionering.

  Ordningen er kun egnet til medarbejdere, der ikke er fuldt skattepligtige i Danmark.

  Ring til os på 70 33 20 40, hvis I ønsker at indbetale til en pensionsordning for udstationerede.

  Det med småt…

  Der gælder særlige skatteregler for medarbejdere, som er omfattet af pension for udstationerede. Ordningen er omfattet af § 53 A i pensionsbeskatningsloven.

  • Indbetalingen til pensionsordningen skal ske med penge, der er betalt skat af i det land, hvor den enkelte medarbejder har optjent lønnen. Er der ikke trukket udenlandsk skat af indbetalingerne, kan medarbejderen risikere at skulle betale dansk skat ved udbetaling af pensionen. Det vil gøre ordningen meget ufordelagtig for medarbejderen.
  • SKAT kan kræve, at medarbejderen kan dokumentere, at der er betalt skat af indbetalingerne. Derfor er det bedst med dokumentation fra virksomhedens revisor, som bekræfter, hvilket beløb der er indbetalt, og at pengene er beskattet i det relevante land.

  Industriens Pension er ikke ansvarlig for, om indbetalingerne er sket med beskattede midler, eller om medarbejderen ved udbetaling kan fremskaffe den nødvendige dokumentation for beskatning af de indbetalte midler.

 • Pension til vikarer

  Vikarbureauer, der sender vikarer ud på industriens område, skal indbetale til pension for deres vikarer til Industriens Pension.

  Både vikarbureauer, der er med i DI, og bureauer, der har en tiltrædelsesaftale under industriens område, skal indbetale til pension for deres vikarer til Industriens Pension.

  Uorganiserede vikarbureauer

  Vikarbureauer, der er uorganiserede eller ikke har en tiltrædelsesaftale, skal indbetale bidrag til Industriens Pension svarende til, hvad der indbetales for andre ansatte på virksomheden. Det er virksomheden, hvor vikararbejdet udføres, (og altså ikke vikarbureauet), der har ansvaret for, at der indbetales korrekt.

  Vikarbureauer fra andre områder

  Vikarbureauer skal ikke betale pensionsbidrag for deres ansatte til os, hvis de er organiseret under et andet område end industriens område og derfor er medlem af en anden DA-medlemsorganisation og derigennem er omfattet af en anden overenskomstmæssig pensionsordning. De skal derimod betale bidrag til det pensionsselskab, der er på deres område.

 • Når en medarbejder stopper

  Vi skal have besked, hvis en medarbejder fratræder eller har et midlertidigt fravær, og der derfor ikke skal indbetales pensionsbidrag.

  Fratrædelsen eller midlertidigt fravær skal indberettes senest den 10. i den efterfølgende måned.

  Sådan afmelder I en medarbejder

  På Vores side kan I indberette fratrædelser og midlertidigt fravær.

  Log på Vores side

  Hent Godt i gang med indberetning

  Har I fået en rykker?

  Hvis I har fået en rykker om, at I mangler at indbetale til pensionen, kan det være, fordi I har glemt at afmelde en medarbejder. Det kan I selv rette på Vores side.

  Sådan gør du, hvis I får en rykker

 • Når I skal indbetale fra Fritvalgs Lønkonto

  Inden 1. april hvert år kan medarbejdere med en pensionsordning i Industriens Pension vælge, om de vil bruge deres Fritvalgs Lønkonto til at indbetale ekstra til pension.

  Indbetaling til Fritvalgs Lønkonto

  Til Fritvalgs Lønkonto indbetales en procentdel af lønnen, som er fastsat i overenskomsten.

  Medarbejderne bestemmer selv, hvor stor en del af kontoen de evt. vil indbetale til pension. De kan selv vælge, om pengene skal gå til aldersopsparing, ratepension eller livslang pension. Hører vi ikke fra dem, sætter vi pengene ind på en ratepension.

  Fritvalgs Lønkonto til ekstra pension

  Indbetalingen fra Fritvalgs Lønkontoen skal sættes ind som et ekstra pensionsbidrag, så det holdes holdes adskilt fra det obligatoriske pensionsbidrag.

  Her kan du se, hvordan du skal håndtere indbetalinger fra Fritvalgs Lønkontoen til Industriens Pension – afhængigt af virksomhedens lønsystem:

  Dataløn og andre lønsystemer hos Bluegarden 

  Følg vejledningen fra Bluegarden. Du behøver ikke at gøre andet.

  Andet lønservicebureau end Bluegarden

  Du skal sikre dig, at bureauet holder pensionsbidraget adskilt fra de øvrige indbetalinger af pensionsbidrag til Industriens Pension.

  Lønservicebureauerne har fået besked om, at hvis der anvendes Informations- og overførselsservice hos Nets, skal der dannes en ny specifikationsrecord 02, felt 10 (pensionstype), kode 02 (fritvalg bidrag) for pensionsbidraget fra Frit Valgs Lønkontoen. De øvrige indbetalinger af pensionsbidrag skal indberettes med kode 01 (arbejdsmarkedspension) som hidtil.

  Indberetning via Industriens Pensions hjemmeside

  Du kan også indberette Fritvalgs Lønkontoen i en separat indberetning på Vores side. Det er vigtigt, at du ikke blander indberetningen for Fritvalgs Lønkontoen sammen med indberetningen for det obligatoriske bidrag.

  Log på Vores side

  Hent Godt i gang med indberetning

 • Når I indbetaler fra fritvalgsordning på NNF-området

  En del overenskomster under Fødevareforbundet NNF har en fritvalgsordning. Den kan blandt andet bruges til at spare mere op til pension.

  Overenskomster med fritvalgsordning

  Der er fritvalgsordning i følgende overenskomster under Fødevareforbundet NNF:

  • Overenskomst med Danske Slagtermestre på Industriområdet
  • Overenskomst med Danske Slagtermestre på butiksområdet
  • NNF – DI Slagteområdet
  • Den fødevareindustrielle overenskomst med DI

  Inden 8. december hvert år kan medarbejdere med en pensionsordning i Industriens Pension vælge, om de vil bruge deres fritvalgsordning til at indbetale ekstra til pension.

  Indbetalingen går til ekstra ratepension

  Indbetalingen fra fritvalgsordningen skal sættes ind som et ekstra pensionsbidrag, så det holdes adskilt fra det obligatoriske pensionsbidrag.

  Indbetalingen foregår rent praktisk ligesom indbetalinger fra Fritvalgs Lønkontoen på industriens område. 

  Se, hvordan I gør under Når I skal indbetale fra Fritvalgs Lønkonto.

 • Hvis en medarbejder dør

  Vi får besked om dødsfaldet via CPR-registret.

  Eventuelle pensionsindbetalinger skal til boet

  Hvis vi efter dødsfaldet modtager indbetalinger, sender vi dem videre til dødsboet. Det gælder dog ikke, hvis afdøde er nyansat, og det er første rettidige bidrag. Så bliver det brugt til at oprette forsikringer.

  Det betyder, at hvis en medarbejder afgår ved døden, beder vi jer (hvis der ikke er tale om første bidrag) udbetale skyldige/forfaldne bidrag direkte til dødsboet i stedet for at sende dem til os.

 • Hvis I indbetaler fra konto i udlandet

  I skal bruge vores BIC/SWIFT og IBAN. I hæfter selv for eventuelle udgifter i forbindelsen med overførslen.

  Overfører I penge til os fra en konto i udlandet, skal det ske til:

  • BIC/SWIFT: NDEADKKK
  • IBAN: DK0320006269898753

  Husk at oplyse virksomhedens CVR-nummer som reference.

  Gebyr for overførsel fra udlandet

  I skal selv betale for eventuelle gebyrer i forbindelse med transaktionen.

   


Hvis I har fået en rykker om manglende indberetning

Hvis I modtager en rykker om manglende indberetning er det ofte, fordi medarbejderen er fratrådt eller har et midlertidigt fravær. Det kan I indberette direkte på Vores side.

Se her, hvordan I indberetter, at medarbejderen er fratrådt eller har midlertidigt fravær.