Fakta om os

Industriens Pension er et arbejdsmarkedspensionsselskab. Vi administrerer pensionsordninger for ca. 400.000 lønmodtagere og 8.000 både små og store virksomheder i Danmark.

Pensionsselskab for Industrien

Industriens Pension blev stiftet i 1992 af arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri (DI) og CO-industris medlemsforbund. Formålet er at sikre medlemmerne en attraktiv pensionsordning gennem et højt afkast og lave omkostninger. Der er ingen aktionærer, der skal tjene på pensionsordningen. Hele overskuddet går til medlemmerne.

Industriens Pension er en koncern med et holdingselskab (IndustriPension Holding A/S) og to datterselskaber. Overenskomstparterne er ligeligt repræsenteret i selskabernes bestyrelser.

I dag er vi ca. 200 ansatte – herunder aktuarer, jurister, kunderådgivere, HK’ere, kommunikationsfolk mm. Vi bor centralt i København tæt på offentlig transport og med Ørstedsparken som genbo.

Fra 0,9 til 12 procent

Siden de første pensionsordninger blev etableret, er indbetalingen til pensionen vokset støt fra ca. 0,9 procent af lønnen i 1993 til typisk 12 procent i dag. Arbejdsgiveren betaler to tredjedele og lønmodtageren en tredjedel. Stigningen har gjort det muligt løbende at forbedre pensionsordningen – både med hensyn til pension og de tilknyttede forsikringer. 

Læs mere

 • Ejerforhold

  Ejerforhold

  Industriens Pension er stiftet og ejet af DI og en række forbund under CO-industri. Formålet er at sikre en god pensionsordning for de ansatte under blandt andet industriens overenskomst. Derfor får ejerne ikke del i overskuddet – alle pengene går til medlemmerne.

  Forbundene i CO-industri ejer 65 % til sammen og DI ejer 35 %.

  Lønmodtager- og arbejdsgiversiden har lige mange pladser og stemmer i bestyrelsen.

  Læs mere om vores bestyrelse.

 • Selskabsstruktur

  IndustriPension Holding A/S ejer Industriens Pensionsforsikring A/S og Industriens Pension Service A/S.

  Industriens Pensionsforsikring A/S tager sig af alt, der vedrører pensionsordningen.

  Industriens Pension Service A/S står for administrationen af:

  • Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond
  • Industriens Kompetenceudviklingsfond
  • DA/LO Udviklingsfonden 
  • Træets Uddannelses- og Udviklingsfond 
  • Isoleringsbranchens Udviklingsfond 
  • De Fødevarer Industrielle Uddannelsesfonde 
  • Industriens Barselsfond 
  • Den særlige efteruddannelses- og kompetencefond
 • Lønpolitik

  Bestyrelsen i Industriens Pension fastsætter mindst én gang årligt en lønpolitik, der vedtages på den ordinære generalforsamling. Lønpolitikken har til formål at fremme en sund og effektiv risikostyring. Lønpolitikken behandles på bestyrelsens møder efter behov, dog mindst én gang om året i forbindelse med fastsættelsen af lønpolitikken.

  Lønpolitikken, der gælder for alle medarbejdere, fastsætter særlige vilkår for medlemmer af bestyrelse og direktion samt øvrige ansatte, hvis job har væsentlig indflydelse på Industriens Pensions risikoprofil.

  Hverken bestyrelsen, direktionen eller ansatte med væsentlig indflydelse på risikoprofilen har bonusordninger eller resultatlønaftaler.

  Der er derfor ikke i 2017 udbetalt nyansættelses- eller fratrædelsesgodtgørelser eller engangsvederlag over 100.000 kr. til direktion eller ansatte med væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil. Der udbetales heller ikke ledelsesvederlag for bestyrelses- og direktionsposter i koncernens øvrige selskaber.

  Bestyrelsen kontrollerer mindst én gang om året, at lønpolitikken bliver overholdt. Et eksternt revisionsfirma kontrollerer, at lønpolitikken er lovlig og overholdt, og afgiver en rapport herom til bestyrelsen.

  Løn til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere i 2017

  t.kr. Industri-
  Pension Holding
  Industriens Pensions-
  forsikring
  I ALT
  Adm. direktør Laila Mortensen - 4.202 4.202
  Bestyrelse:      
  Bestyrelsesformand Mads Andersen 40 233
  273
  Næstformand Kim Graugaard 40 233
  273
  Lars Andersen 20 265
  285
  Erik Bredholt   117
  117
  Chresten Dengsøe
    117
  117
  Claus Jensen 20 117
  137
  Heidi Jensen   117
  117
  Jim Jensen (8 mdr.)
    78
  78
  Lars Mikkelgaard-Jensen (6 mdr.)
   10 58
  68
  Nina Movin   180
  180
  Lars Ingemann Nielsen   180
  180
  Jukka Pertola   117
  117
  Rasmus Sejerup Rasmussen   117
  117
  Bo Stærmose (6 mdr)
  10
  58
  68
  Berit Vinther 20 177
  197
  Ole Wehlast (4 mdr.)
    39
  39
  Bestyrelse i alt 160 2.203
  2.363
         
  Ansatte med væsentlig indflydelse på risikoprofil (12 personer)
  -
  20.531
  20.531
  Løn fordelt på forretningsområder:  

  Investeringsområdet - 6.823
  6.823
  Kundeområdet - 6.610
  6.610
  Andre forretningsområder - 7.098
  7.098
  Samlet løn - 20.531
  20.531

Missionen

I Industriens Pension arbejder vi med vores produkt og service på en måde, så det understøtter vores mission:

 ”Din pensionsløsning – hele livet – helt enkelt”.

Læs mere

 • Mission

  Industriens Pensions mission er:

  Din pensionsløsning – hele livet – helt enkelt

  Din pensionsløsning udtrykker, at Industriens Pension leverer pensions- og forsikringsprodukter i en og samme aftale, som dækker medlemmernes behov. Det er målsætningen både at sikre et højt afkast - set over en årrække, da det er afgørende for medlemmernes alderspension, og at tilbyde fleksible tryghedsskabende løsninger målrettet til medlemmerne.

  Hele livet udtrykker, at Industriens Pension dels tilbyder produkter, der retter sig mod alle voksenlivets faser, dels har en langvarig relation til medlemmerne.

  Helt enkelt udtrykker ambitionen om at tilbyde enkle, relevante pensionsløsninger, der kan forklares og bliver forklaret, så det er til at forstå. Det udtrykker også, at arbejdsmarkedspensionen uden nogen aktiv beslutning fra medlemmernes side, er deres.

  Det er målsætningen at realisere missionen ved at skabe og fastholde en sådan grad af kundetilfredshed, at medlemmer og virksomheder vurderer, at Industriens Pension løser opgaverne på en tilfredsstillende måde, så der ikke efterlades væsentlige behov udækkede.
 • Vision

  Visionen er, at missionen udmøntet i forretningsmodellen leder til, at medlemmer og virksomheder siger:

  Industriens Pension – mit selskab

  Visionen udtrykker ønsket om, at medlemmer og virksomheder vil føle et meget tæt ”ejerskab” til selskabet.
 • Værdier

  1. Vi er der, når vores medlemmer, virksomheder og overenskomstparter har brug for os
  2. Vi har vilje til forandring
  3. Vi er kompetente, ansvarlige og engagerede
  4. Vi skaber resultater gennem samarbejde baseret på respekt, tillid og menneskelig indlevelse
  5. Vi accepterer hinandens forskellighed og taler åbent med hinanden
 • Produkter

  Industriens Pension leverer pensions- og forsikringsprodukter, der skaber tryghed i forbindelse med pensionering, død og sygdom for medlemmer og deres efterladte.

  Produkterne er kendetegnet ved, at de dækker et reelt behov. Vi respekterer og vejer altid nye produkttiltag op mod hovedformålet med arbejdsmarkedspensionen, som er opsparing til alderspension. Vi søger samtidig de billigste løsninger, der dækker det, de skal. Vi optager alle uanset helbred, så langt som det er rimeligt. Det betyder, at vi skal have en pensionsløsning til alle, men ikke nødvendigvis den samme. Helbredsoplysninger og/eller karens bruges kun, når det er absolut nødvendigt for at beskytte kollektivet mod spekulation – f.eks. ved individuelle tilvalg af risikodækninger.

  Der skal være en standarddækning der:
  • tilgodeser den typiske medlemsgruppes behov
  • kan variere med behovene i livets forskellige faser
  • søger at tage højde for samspillet med de offentlige ydelser
  således, at det alene er medlemmer, der ønsker ændringer heri eller ønsker at spare ekstra op, der i givet fald skal foretage sig en aktiv handling.
 • Service

  Industriens Pension skal differentiere sig fra andre selskaber på service og enkel administration. Vores service skal stå mål med medlemmernes og virksomhedernes forventninger, men samtidig skal der være et velovervejet forhold mellem kvalitet og udgift. Forudsætningen herfor er Industriens Pensions velfungerende it-platform med automatiserede processer og digital håndtering, der til stadighed videreudvikles.

  Effektiv administration og god service er afgørende for, at vores mission kan lykkes. Derfor har administrationen et Servicekoncept, som indebærer, at vi:
  • har ”dag til dag” sagsbehandling overalt, hvor det er muligt
  • hvor ”dag til dag” sagsbehandling ikke er mulig, afsluttes sagen inden for 10 arbejdsdage.
  Målsætningen er straksafklaring og selvbetjening inden for de områder, hvor det giver værdi.

  Kvalitetsmæssigt indebærer Servicekonceptet, at vi:
  • har en hurtig og korrekt sagsbehandling
  • arbejder uden formalistiske krav, som kan være med til at forlænge sagsbehandlingstiden
  • interesserer os for medlemmerne og virksomhederne og hjælper, når der er brug for det
  • sætter os i medlemmets eller virksomhedens sted, når vi taler og skriver
  • holder, hvad vi lover.
 • Afkast

  Målet for Industriens Pensions investeringsstrategi er, at der sikres det størst mulige afkast, en betryggende sikkerhed og en opretholdelse af midlernes realværdi, som det fremgår af vedtægterne.

  I praksis er strategien tilrettelagt således, at der skabes optimale rammer for succes for Industriens Pensions vigtigste produkt i relation til medlemmerne, alderspension. Strategien er således, at investeringsaktiverne investeres med henblik på at opnå det størst mulige afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Der investeres aktivt og langsigtet og således, at vi lever op til Solvens II-reglernes krav til Prudent Person adfærd. Dermed menes, at aktiverne skal investeres, så medlemmernes interesser varetages bedst muligt.

  Det er endvidere et mål, at Industriens Pensions investeringsafkast set over en årrække skal ligge i øverste kvartil blandt produkter fra andre pensionsselskaber med sammenlignelige risikoniveauer.
 • Bevidst om omkostninger

  Målet for Industriens Pension er at være omkostningsmæssigt konkurrencedygtig med sammenlignelige pensionsselskaber og altid være blandt de mest omkostningseffektive i liv- og pensionsbranchen - i billigste kvartil målt i omkostninger pr. medlem.

  I et forsøg på at gøre udgifterne ved at administrere en pensionsordning tilgængelige og sammenlignelige på tværs af selskaber, har liv- og pensionsbranchen sammenlagt alle omkostninger i et ÅOK – årlige omkostninger i kroner og i et ÅOP – årlige omkostninger i procent, hvor ÅOP vises i procent i forhold til den opsparede formue.

  Investeringsomkostningerne afspejler, at der føres en aktiv investeringsstrategi. Når der anvendes ressourcer på at gøre det bedre end ”markedet”, og når investeringsaktiverne indeholder relativt mange aktier, kreditobligationer og unoterede aktiver, vil investeringsomkostningerne være relativt høje set i forhold til pensionsselskaber, der ikke har de samme investeringsmæssige muligheder.

  Minimering af investeringsomkostningerne er således ikke et mål i sig selv. Det afgørende er, at der kun afholdes omkostninger, der forøger det forventede afkast efter omkostninger eller medvirker til nødvendig reduktion af risici.

Pensionsordning på ansvarlig vis

Med etableringen af Industriens Pension har parterne på arbejdsmarkedet påtaget sig et stort samfundsmæssigt ansvar. Det obligatoriske medlemskab betyder, at Industriens Pension har et særligt ansvar for at forvalte pensionsordningen ansvarligt og betryggende.

Vi arbejder systematisk med Pensionsmarkedsrådets anbefalinger til god selskabsledelse, og har opstillet en række principper for at sikre, at vi foretager ansvarlige investeringer.

Læs mere

 • Samfundsansvar

  Med etableringen af Industriens Pension har parterne på arbejdsmarkedet påtaget sig et stort samfundsmæssigt ansvar.

  Udbredelsen af pensionsordningerne på arbejdsmarkedet letter presset på de offentlige ydelser. Den løbende afkastbeskatning sikrer staten et betydeligt provenu, og udbetalingerne skaber grundlag for et merforbrug, som ikke alene er til gavn for den enkelte pensionist, men også kommer samfundet til gode.

  Pensionsordningen i Industriens Pension er obligatorisk. Virksomheder har via overenskomsten ret og pligt til at indbetale til pensionsordningen, og medlemmerne har via overenskomsten ret og pligt til at være med i pensionsordningen og indbetale en del af deres løn til Industriens Pension.

  Det obligatoriske medlemskab betyder, at Industriens Pension har et særligt ansvar for at forvalte pensionsordningen ansvarligt og betryggende.

  Pensionsordningen skal dække medlemmernes behov

  En ansvarlig forvaltning indebærer som udgangspunkt, at Industriens Pension leverer de pensions- og forsikringsprodukter, der dækker medlemmernes behov og sikrer medlemmerne de størst mulige pensioner.

  Alle skal have en god dækning og de ydelser, de har ret til

  Pensionsområdet forekommer uinteressant og svært tilgængeligt for de fleste, og kun få har overblik over deres egne pensionsforhold og pensionsordningens indhold. Derfor lægger Industriens Pension vægt på at tilbyde en enkel pensionsordning, som via ansættelsen automatisk sikrer medlemmerne en god dækning, uden at de skal træffe nogen aktiv beslutning. Kun medlemmer, der ønsker en ændret dækning eller ønsker at spare ekstra op, skal træffe et aktivt valg.

  Etiske hensyn i investeringsstrategien

  Industriens Pension finder det rigtigt at tage etiske hensyn i investeringsstrategien og dermed sikre, at medlemmer, virksomhederne der indbetaler til pensionsordningen og samfundet som helhed kan være trygge ved den måde, pensionsmidlerne investeres på. Etiske hensyn kan betyde, at der er selskaber, der udelukkes fra investeringsuniverset, selv om afkastet kan være attraktivt.
 • God selskabsledelse

  I 2004 offentliggjorde Pensionsmarkedsrådet "Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner".

  Pensionsmarkedsrådets anbefalinger omfatter:

  • Bestyrelsens og direktionens opgaver og ansvar, herunder bestyrelsens overordnede opgaver, bestyrelsens økonomiske og administrative opgaver, bestyrelsens opgaver på hhv. ydelses- og investeringssiden

  • Bestyrelsens sammensætning, herunder skærpet opmærksomhed ved udpegning samt bestyrelsens uafhængighed

  • Bestyrelsens størrelse, uddannelse og bestyrelsens og direktionens aflønning

  • Bestyrelsens arbejdsform, herunder information fra direktion til bestyrelse samt forretningsorden

  • Åbenhed og gennemsigtighed, herunder årsrapporten

  • Princippet om følg eller forklar i årsrapporten.

  Vi arbejder systematisk med rapportens anbefalinger

   Se hvordan vi følger anbefalingerne i rapporten

   

 • Ansvarlige investeringer

  Industriens Pension tror på værdien af at være en aktiv og ansvarlig investor. Fokus for vores arbejde med ansvarlige investeringer er at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling samt beskytte og forøge det langsigtede investeringsafkast til gavn for Industriens Pensions medlemmer.

  Vores arbejde med ansvarlige investeringer tager afsæt i de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer, FN’s Global Compact principper og alle vedtagne internationale konventioner med Danmarks tiltrædelse. Vores politik og retningslinjer for ansvarlige investeringer sikrer, at vi tager hensyn til blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima og miljø samt anti-korruption, når vi investerer. Derudover ønsker vi ikke, at vores investeringer bidrager til aktiviteter, der er forbundet med konventionsstridige våben.

  Industriens Pension samarbejder med det engelske konsulenthus Hermes EOS (Equity Ownership Services) om overvågning af og dialog med de selskaber, vi investerer i. Hermes EOS er specialiseret i screening og dialog og repræsenterer en global investorkoalition bestående af knap 50 institutionelle investorer. Derudover formidler Hermes EOS Industriens Pensions stemme på generalforsamlingerne i de af vores porteføljeselskaber, hvor vi har stemmeret. Samarbejdet med Hermes EOS hjælper os med at løfte den meget ressourcetunge og vigtige opgave som aktiv investor ved at give adgang til højt kvalificeret lande- og sektorekspertise samtidig med, at det giver os mulighed for at samarbejde med ligesindede investorer.

  Industriens Pension deltager i relevante netværk og organisationer med fokus på ansvarlige investeringer for samarbejde og vidensdeling med andre investorer. Industriens Pension er medlem af det danske netværksforum, DanSIF, for professionelle investorer, rådgivningsvirksomheder og andre, der beskæftiger sig med ansvarlige investeringer. Desuden er Industriens Pension medlem af netværksorganisationen The Institutional Investors Group on Climate Change, IIGCC, som samarbejder om at tilskynde politiske beslutningstagere til at skabe gode investeringsmæssige rammevilkår på klimaområdet.

  Politik for ansvarlige investeringer

  Industriens Pensions dialog med selskaber, Q4 2017
  Industriens Pensions stemmeretsudøvelse, Q4 2017
  Årsrapport om dialog og stemmeretsudøvelse, 2016

  Indlæg på Pandoras generalforsamling 2018

  Har du spørgsmål?

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores investeringer.

  Skriv til os på ESG@industrienspension.dk