Investeringer

Følg, hvordan afkastet og aktivfordelingen udvikler sig i løbet af året.

Afkast på -0,1 % for markedsrente i de første to måneder af 2018

Det samlede afkast i markedsrenteproduktet, hvor hovedparten af medlemmernes penge er placeret, var -0,1 % i de første to måneder af 2018. Dette skyldes, at både aktier og obligationsinvesteringer viste tab.

Februar måned blev lidt af et ’wake-up-call’ for globale aktier. Måneden var lige startet, da året første korrektion viste sig. Både globale og danske aktier faldt med rundt regnet 10 %, hvilket ikke var set siden december 2015.

De to udløsende faktorer for korrektionen var: A) frygten for amerikanske renteforhøjelser i 2018, som er taget til efter, at den amerikanske kongres i december vedtog en stor skattepakke. Den nye amerikanske centralbankchef Powell forventes således at hæve sin styringsrente 3-4 gange af 0,25 procentpoint i løbet af 2018, og B) en voldsom stigning for globale aktier i januar, som især tilskrives direkte investeringer i strukturerede aktie-volatilitets-produkter. En stigning, som gjorde januar én af de bedste måneder for aktieafkast for bl.a. amerikanske aktier nogen sinde. Samlet set faldt globale aktier med godt fem % i februar.

Selvom den europæiske centralbank ikke har planer om at følge efter den amerikanske centralbank, når det vedrører renteforhøjelser, så fulgte både danske og europæiske renter med de amerikanske renter op i de første uger af februar. Det gik især ud over det danske realkreditmarked, som tabte ca. 1,5 % i løbet af måneden.

Et 40-årigt medlem af Industriens Pension har fået et afkast på 0,0 %, mens et 60-årigt medlem har fået et afkast på -0,2 %.

I gennemsnitsrentemiljøet blev afkastet på -1,1 %. Afkastet er lavere end i markedsrenteproduktet, fordi der er investeret i en højere andel af obligationer.


Afkast i årÅr til dato feb-18
Markedsrente i alt -0,1 % -0,8 %
- På pension om 25 år (40 år) -0,0 % -0,9 %
- På pension om 15 år (50 år) -0,1 % -0,8 %
- På pension om 5 år (60 år) -0,2 % -0,7 %
Gennemsnitsrente
-1,1 % -0,6 %

Medlemmer kan følge deres eget afkast på Min side.


Læs mere

 • Aktiver

  Fordeling på aktivtyper, kroner

  Ultimo februar 2018
  mio. kr.
  Nominelle guldrandede obligationer
  33.855
  Øvrig kredit lav
  67
  Øvrig kredit høj 1.255
  Emerging markets obligationer
  14.300
  High yield obligationer
  10.967
  Investment grade obligationer
  10.650
  Danske noterede aktier
  11.003
  Aktier Nordamerika (ekskl. Mexico)
  18.129
  Aktier Europa (ekskl. Danmark)
  6.494
  Aktier Japan
  2.566
  Aktier Pacific (ekskl. Japan)
  1.239
  Aktier emerging markets
  5.720
  Unoterede aktier
  16.279
  Ejendomme
  5.216
  Ejendomme (core) 2.952
  Infrastruktur
  10.755
  Infrastruktur (core) 6.045
  Øvrige strategier
  83
  Finansielle instrumenter 715
  Likviditet
  4.027
  Renteoverlay -850
  Inflationsoverlay 1.133
  I alt 162.601

  Fordeling på aktivtyper, procent

  Ultimo februar 2018
  Procent
  Nominelle guldrandede obligationer 20,8 %
  Øvrig kredit 0,8 %
  Emerging markets obligationer 8,8 %
  High yield obligationer 6,7 %
  Investment grade obligationer 6,5 %
  Danske noterede aktier 6,8 %
  Udenlandske noterede aktier 21,0 %
  Unoterede aktier 10,0 %
  Ejendomme 5,0 %
  Infrastruktur 10,3 %
  Øvrige strategier 0,1 %
  Finansielle instrumenter 0,4 %
  Likviditet
  2,5 %
  Renteoverlay -0,5 %
  Inflationsoverlay 0,7 %

  Fordeling på regioner

  Ultimo februar 2018
  Danmark 24 %
  Øvrige Europa 14 %
  Nordamerika 40 %
  Japan 6 %
  Pacific 3 %
  Emerging Markets 13 %
  Ikke fordelt 0 %
 • Afkast

  Følg afkastet af de forskellige aktivtyper:

   Ultimo februar 2018
  Portefølje Benchmark
  Nominelle guldrandede obligationer -1,1 % -1,0 %
  Øvrig kredit lav
  0,3 % 0,0 %
   Øvrig kredit høj
  0,6 %
  0,0 %
  Emerging markets obligationer
  0,3 % -0,3 %
  High yield obligationer -1,8 % -0,6 %
  Investment grade obligationer -0,7 % -1,9 %
  Danske noterede aktier 0,0 % 0,9 %
  Udenlandske noterede aktier 0,2 % -0,1 %

  Afkast 1993 til 2016

  Afkast efter afdækning (N1 t.o.m. 2011)
  1993 22,40 %
  1994 -7,40 %
  1995 15,40 %
  1996 13,70 %
  1997 17,20 %
  1998 8,00 %
  1999 14,00 %
  2000 4,60 %
  2001 -0,50 %
  2002 -2,40 %
  2003 11,50 %
  2004 10,00 %
  2005 16,40 %
  2006 7,30 %
  2007 0,20 %
  2008 4,40 %
  2009 13,00 %
  2010 18,10 %
  2011 4,00 %
  2012 12,90 %
  2013 6,70 %
  2014 11,0 %
  2015 6,7 %
  2016 8,2 %
  2017 8,2 %
 • Afkast og risiko for markedsrente

  Afkast siden overgangen til markedsrente

  Investeringsafkast 35 år 50 år 60 år 70 år
  2012 13,7% 13,0% 11,7% 10,4%
  2013 9,7% 8,5% 6,1% 3,5%
  2014 11,4% 10,8% 9,5% 8,0%
  2015 8,6% 7,7% 6,0% 4,2%
  2016 9,6% 8,9% 7,5% 6,1%
  Afkast siden start 2012 65,6% 59,5% 47,7% 36,5%
  Risiko-klasse 3,75 3,75 3,50 3,25

  Årligt afkast for markedsrente

  årligt afkast for markedsrente

  Akkumuleret afkast siden start

  akkumuleret afkast siden start

  Risikoklassificering

  risikoklassificering
 • Investeringsomkostninger

  Investeringsomkostningerne 2017:


  mio. kr. %
  Guldrandede obligationer 17,8
  0,06
  Øvrig kredit
  17,6 0,98
  Emerging market obligationer
  68,2
  0,48
  High yield virksomhedsobligationer 43,2
  0,39
  Investment grade virksomhedsobligationer
  29,4
  0,28
  Danske aktier 39,0
  0,35
  Udenlandske aktier 158,8 0,47
  Unoterede aktier 453,1
  2,92
  Ejendomme 79,0
  1,54
  Ejendomme core
  4,3
  0,16
  Infrastruktur 209,9
  1,83
  Infrastruktur core 19,6
  0,37
  Øvrige strategier
  1,2
  1,02
  Derivater og overlays (inkl. TAA)
  8,7 0,55
  Likviditet
  2,4 0,06
  Ufordelte omkostninger
  31,9 -
  Investeringsomkostninger i alt
  1.184,0 0,75

  Årlige omkostninger for det enkelte medlem

  Det enkelte medlem kan logge på Min side og se de årlige omkostninger (ÅOK og ÅOP).

  Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2017 (pdf)

 • Mål og ramme for investeringer

  Mål

  Vores mål for investeringerne er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger samtidig med, at vi tager hensyn til investeringsrisikoen.

  Investeringsramme

  Vores bestyrelse fastsætter årets investeringsramme. Da det enkelte medlems investeringsprofil afhænger af medlemmets alder, er investeringsaktiverne opdelt i to underporteføljer, en med lavt risikoniveau og en med højt risikoniveau. Jo ældre et medlem er, jo større en andel af medlemmets opsparing er placeret i underporteføljen med lav risiko. Forløbet kan ses i nedenstående figur.

  Risikofordeling

  For 2018 har bestyrelsen besluttet følgende principielle fordeling af aktiverne i de to underporteføljer. Råderummet angiver, hvor meget de enkelte aktivtyper tillades at afvige fra den principielle fordeling med henblik på at udnytte bevægelser i markederne.

  Pulje med lav risiko

  Aktivtype Investeringsramme, % Råderum, %
  Nominelle guldrandede obligationer 66
  35-85
  Investment grade virksomhedsobligationer 5 0-10
  Øvrig kredit (Lav)
  2,5 0-5
  Ejendomme (core) 10
  0-15
  Infrastruktur (core) 15 0-20
  Likviditet 1,5 0-5
  Finansielle instrumenter 0 -
  I alt investeringsaktiver 100 -

  Pulje med høj risiko

  Aktivtype Investeringsramme, % Råderum, %
  Nominelle guldrandede obligationer 8,5
  0-20
  Investment grade virksomhedsobligationer 6,5 0-20
  High yield virksomhedsobligationer 9
  0-20
  Emerging markets obligationer 12,5 0-25
  Øvrig kredit (Høj)
  3,75 0-7,5
  Danske noterede aktier 9,25 2,5-17,5
  Udenlandske noterede aktier 27 5-45
  Unoterede aktier 10 5-15
  Ejendomme (Høj) 2,5 0-7,5
  Infrastruktur (Høj) 7,5 2,5-12,5
  Øvrige strategier
  0 0-5
  Råvarer
  0 -5-5
  Likviditet
  1,5
  0-5
  Finansielle instrumenter 0
  -
  I alt investeringsaktiver
  100 -

  Der fastsættes desuden et samlet råderum på 25-75 % for summen af danske aktier, udenlandske noterede aktier samt unoterede aktier som andel af underportefølje med høj risiko.
 • Ansvarlige investeringer

  Industriens Pension tror på værdien af at være en aktiv og ansvarlig investor. Fokus for vores arbejde med ansvarlige investeringer er at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling samt beskytte og forøge det langsigtede investeringsafkast til gavn for Industriens Pensions medlemmer.

  Vores arbejde med ansvarlige investeringer tager afsæt i de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer, FN’s Global Compact principper og alle vedtagne internationale konventioner med Danmarks tiltrædelse. Vores politik og retningslinjer for ansvarlige investeringer sikrer, at vi tager hensyn til blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima og miljø samt anti-korruption, når vi investerer. Derudover ønsker vi ikke, at vores investeringer bidrager til aktiviteter, der er forbundet med konventionsstridige våben.

  Industriens Pension samarbejder med det engelske konsulenthus Hermes EOS (Equity Ownership Services) om overvågning af og dialog med de selskaber, vi investerer i. Hermes EOS er specialiseret i screening og dialog og repræsenterer en global investorkoalition bestående af knap 50 institutionelle investorer. Derudover formidler Hermes EOS Industriens Pensions stemme på generalforsamlingerne i de af vores porteføljeselskaber, hvor vi har stemmeret. Samarbejdet med Hermes EOS hjælper os med at løfte den meget ressourcetunge og vigtige opgave som aktiv investor ved at give adgang til højt kvalificeret lande- og sektorekspertise samtidig med, at det giver os mulighed for at samarbejde med ligesindede investorer.

  Industriens Pension deltager i relevante netværk og organisationer med fokus på ansvarlige investeringer for samarbejde og vidensdeling med andre investorer. Industriens Pension er medlem af det danske netværksforum, DanSIF, for professionelle investorer, rådgivningsvirksomheder og andre, der beskæftiger sig med ansvarlige investeringer. Desuden er Industriens Pension medlem af netværksorganisationen The Institutional Investors Group on Climate Change, IIGCC, som samarbejder om at tilskynde politiske beslutningstagere til at skabe gode investeringsmæssige rammevilkår på klimaområdet.

  Politik for ansvarlige investeringer

  Industriens Pensions dialog med selskaber, Q4 2017
  Industriens Pensions stemmeretsudøvelse, Q4 2017
  Årsrapport om dialog og stemmeretsudøvelse, 2016

  Indlæg på Pandoras generalforsamling 2018

  Har du spørgsmål?

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores investeringer.

  Skriv til os på ESG@industrienspension.dk