Mission, vision og værdier

Missionen

I Industriens Pension arbejder vi med vores produkt og service på en måde, så det understøtter vores mission:

 ”Din pensionsløsning – hele livet – helt enkelt”.

Læs mere

 • Mission

  Industriens Pensions mission er:

  Din pensionsløsning – hele livet – helt enkelt

  Din pensionsløsning udtrykker, at Industriens Pension leverer pensions- og forsikringsprodukter i en og samme aftale, som dækker medlemmernes behov. Det er målsætningen både at sikre et højt afkast - set over en årrække, da det er afgørende for medlemmernes alderspension, og at tilbyde fleksible tryghedsskabende løsninger målrettet til medlemmerne.

  Hele livet udtrykker, at Industriens Pension dels tilbyder produkter, der retter sig mod alle voksenlivets faser, dels har en langvarig relation til medlemmerne.

  Helt enkelt udtrykker ambitionen om at tilbyde enkle, relevante pensionsløsninger, der kan forklares og bliver forklaret, så det er til at forstå. Det udtrykker også, at arbejdsmarkedspensionen uden nogen aktiv beslutning fra medlemmernes side, er deres.

  Det er målsætningen at realisere missionen ved at skabe og fastholde en sådan grad af kundetilfredshed, at medlemmer og virksomheder vurderer, at Industriens Pension løser opgaverne på en tilfredsstillende måde, så der ikke efterlades væsentlige behov udækkede.
 • Vision

  Visionen er, at missionen udmøntet i forretningsmodellen leder til, at medlemmer og virksomheder siger:

  Industriens Pension – mit selskab

  Visionen udtrykker ønsket om, at medlemmer og virksomheder vil føle et meget tæt ”ejerskab” til selskabet.
 • Værdier

  1. Vi er der, når vores medlemmer, virksomheder og overenskomstparter har brug for os
  2. Vi har vilje til forandring
  3. Vi er kompetente, ansvarlige og engagerede
  4. Vi skaber resultater gennem samarbejde baseret på respekt, tillid og menneskelig indlevelse
  5. Vi accepterer hinandens forskellighed og taler åbent med hinanden
 • Produkter

  Industriens Pension leverer pensions- og forsikringsprodukter, der skaber tryghed i forbindelse med pensionering, død og sygdom for medlemmer og deres efterladte.

  Produkterne er kendetegnet ved, at de dækker et reelt behov. Vi respekterer og vejer altid nye produkttiltag op mod hovedformålet med arbejdsmarkedspensionen, som er opsparing til alderspension. Vi søger samtidig de billigste løsninger, der dækker det, de skal. Vi optager alle uanset helbred, så langt som det er rimeligt. Det betyder, at vi skal have en pensionsløsning til alle, men ikke nødvendigvis den samme. Helbredsoplysninger og/eller karens bruges kun, når det er absolut nødvendigt for at beskytte kollektivet mod spekulation – f.eks. ved individuelle tilvalg af risikodækninger.

  Der skal være en standarddækning der:
  • tilgodeser den typiske medlemsgruppes behov
  • kan variere med behovene i livets forskellige faser
  • søger at tage højde for samspillet med de offentlige ydelser
  således, at det alene er medlemmer, der ønsker ændringer heri eller ønsker at spare ekstra op, der i givet fald skal foretage sig en aktiv handling.
 • Service

  Industriens Pension skal differentiere sig fra andre selskaber på service og enkel administration. Vores service skal stå mål med medlemmernes og virksomhedernes forventninger, men samtidig skal der være et velovervejet forhold mellem kvalitet og udgift. Forudsætningen herfor er Industriens Pensions velfungerende it-platform med automatiserede processer og digital håndtering, der til stadighed videreudvikles.

  Effektiv administration og god service er afgørende for, at vores mission kan lykkes. Derfor har administrationen et Servicekoncept, som indebærer, at vi:
  • har ”dag til dag” sagsbehandling overalt, hvor det er muligt
  • hvor ”dag til dag” sagsbehandling ikke er mulig, afsluttes sagen inden for 10 arbejdsdage.
  Målsætningen er straksafklaring og selvbetjening inden for de områder, hvor det giver værdi.

  Kvalitetsmæssigt indebærer Servicekonceptet, at vi:
  • har en hurtig og korrekt sagsbehandling
  • arbejder uden formalistiske krav, som kan være med til at forlænge sagsbehandlingstiden
  • interesserer os for medlemmerne og virksomhederne og hjælper, når der er brug for det
  • sætter os i medlemmets eller virksomhedens sted, når vi taler og skriver
  • holder, hvad vi lover.
 • Afkast

  Målet for Industriens Pensions investeringsstrategi er, at der sikres det størst mulige afkast, en betryggende sikkerhed og en opretholdelse af midlernes realværdi, som det fremgår af vedtægterne.

  I praksis er strategien tilrettelagt således, at der skabes optimale rammer for succes for Industriens Pensions vigtigste produkt i relation til medlemmerne, alderspension. Strategien er således, at investeringsaktiverne investeres med henblik på at opnå det størst mulige afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Der investeres aktivt og langsigtet og således, at vi lever op til Solvens II-reglernes krav til Prudent Person adfærd. Dermed menes, at aktiverne skal investeres, så medlemmernes interesser varetages bedst muligt.

  Det er endvidere et mål, at Industriens Pensions investeringsafkast set over en årrække skal ligge i øverste kvartil blandt produkter fra andre pensionsselskaber med sammenlignelige risikoniveauer.
 • Bevidst om omkostninger

  Målet for Industriens Pension er at være omkostningsmæssigt konkurrencedygtig med sammenlignelige pensionsselskaber og altid være blandt de mest omkostningseffektive i liv- og pensionsbranchen - i billigste kvartil målt i omkostninger pr. medlem.

  I et forsøg på at gøre udgifterne ved at administrere en pensionsordning tilgængelige og sammenlignelige på tværs af selskaber, har liv- og pensionsbranchen sammenlagt alle omkostninger i et ÅOK – årlige omkostninger i kroner og i et ÅOP – årlige omkostninger i procent, hvor ÅOP vises i procent i forhold til den opsparede formue.

  Investeringsomkostningerne afspejler, at der føres en aktiv investeringsstrategi. Når der anvendes ressourcer på at gøre det bedre end ”markedet”, og når investeringsaktiverne indeholder relativt mange aktier, kreditobligationer og unoterede aktiver, vil investeringsomkostningerne være relativt høje set i forhold til pensionsselskaber, der ikke har de samme investeringsmæssige muligheder.

  Minimering af investeringsomkostningerne er således ikke et mål i sig selv. Det afgørende er, at der kun afholdes omkostninger, der forøger det forventede afkast efter omkostninger eller medvirker til nødvendig reduktion af risici.