Investeringer

Følg, hvordan afkastet og aktivfordelingen udvikler sig i løbet af året.

Afkast på 5,1 % for markedsrente i de første 8 måneder af 2017

Det samlede afkast i markedsrenteproduktet, hvor hovedparten af medlemmernes penge er placeret, var 5,1 % i de første otte måneder af 2017.

Udenlandske og danske aktier er steget med 12-15 %, hvilket er hovedårsagen til det positive afkast for markedsrenteprodukter. Danske aktier er igen i år løbet foran de store internationale markeder som fx S&P500 og MSCI Europa., hvilket derfor bidrager positivt til afkastet. Højrisikable obligationer i form af Emerging Market Debt og High Yield obligationer har også performet godt med afkast i nærheden af 6% siden 1.januar. Modsat de førnævnte markeder har Statsobligationsmarkedet indtil dato haft et jævnt år med rundt regnet nul performance indtil udgangen af august. Dette skyldes  den stærke globale økonomi, den pengepolitiske normalisering de foregår i USA og inflationsforventninger som langsomt er begyndt at stige. Alligevel er det danske realkreditmarked blevet ved med at tiltrække sig internationalt købsinteresse, som betyder, at gennemsnitrente og underporteføljen Lav risiko har performet bedre end ventet.

Både aktier og obligationer understøttes fortsat af de gunstige likviditets- og kreditforhold, den stabilt voksende verdensøkonomi og fortsat lave inflation. Det sidste har indtil videre giver globale centralbanker inkl. den danske Nationalbanken og ECB plads til at fortsætte en stimulerende pengepolitik længere end normalt set. Det store spørgsmål er derfor, hvor længe inflationen fortsætter lavere end normalt? En overraskende høj inflation er sammen med udvikling af Nordkorea krisen, strandede økonomisk-politiske forhandlinger i USA og kinesisk vækstafdæmpning alle temaer, som potentielt kan moderere de indtil data pæne afkast i resterende måneder af 2017. 

Et 40-årigt medlem af Industriens Pension har fået et afkast på 5,9 %, mens et 60-årigt medlem har fået et afkast på 4,4 %.

I gennemsnitsrentemiljøet blev afkastet på 2,9 %. Afkastet er lavere end i markedsrenteproduktet, fordi der er investeret i en højere andel af obligationer.

Afkast i årÅr til dato aug-17
Markedsrente i alt 5,1 % 0,4 %
- På pension om 25 år (40 år) 5,9 % 0,4 %
- På pension om 15 år (50 år) 5,4 % 0,4 %
- På pension om 5 år (60 år) 4,4 % 0,4 %
Gennemsnitsrente
2,9 % 1,5 %

Medlemmer kan følge deres eget afkast på Min side.


Læs mere

 • Aktiver

  Fordeling på aktivtyper, kroner

  Ultimo august 2017
  mio. kr.
  Nominelle guldrandede obligationer 29.773
  Øvrig kredit 1.835
  Emerging markets obligationer 14.342
  High yield obligationer 10.701
  Investment grade obligationer 10.679
  Danske noterede aktier 11.123
  Aktier Nordamerika (ekskl. Mexico) 16.166
  Aktier Europa (ekskl. Danmark) 6.572
  Aktier Japan 2.312
  Aktier Pacific (ekskl. Japan) 1.155
  Aktier emerging markets 5.113
  Unoterede aktier 15.201
  Ejendomme 5.025
  Ejendomme (core) 2.738
  Infrastruktur 11.033
  Infrastruktur (core) 5.453
  Øvrige strategier 101
  Finansielle instrumenter 3.464
  Likviditet 4.803
  Renteoverlay -282
  Inflationsoverlay 574
  I alt 157.880

  Fordeling på aktivtyper, procent

  Ultimo august 2017
  Procent
  Nominelle guldrandede obligationer 18,9 %
  Øvrig kredit 1,2 %
  Emerging markets obligationer 9,1 %
  High yield obligationer 6,8 %
  Investment grade obligationer 6,8 %
  Danske noterede aktier 7,0 %
  Udenlandske noterede aktier 19,8 %
  Unoterede aktier 9,6 %
  Ejendomme 4,9 %
  Infrastruktur 10,4 %
  Øvrige strategier 0,1 %
  Finansielle instrumenter 2,2 %
  Likviditet
  3,0 %
  Renteoverlay -0,2 %
  Inflationsoverlay 0,4 %

  Fordeling på regioner

  Ultimo juli 2017
  Danmark 26 %
  Øvrige Europa 16 %
  Nordamerika 38 %
  Japan 6 %
  Pacific 3 %
  Emerging Markets 12 %
  Ikke fordelt 0 %
 • Afkast

  Følg afkastet af de forskellige aktivtyper:

   Ultimo august 2017
  Portefølje Benchmark
  Nominelle guldrandede obligationer 1,3 % 1,0 %
  Øvrig kredit 6,1 % 0,0 %
  Emerging markets obligationer
  4,8% 4,7 %
  High yield obligationer 3,0 % 4,8 %
  Investment grade obligationer 3,8 % 3,2 %
  Danske noterede aktier 20,4 % 18,7 %
  Udenlandske noterede aktier 8,1 % 7,5 %

  Afkast 1993 til 2016

  Afkast efter afdækning (N1 t.o.m. 2011)
  1993 22,40 %
  1994 -7,40 %
  1995 15,40 %
  1996 13,70 %
  1997 17,20 %
  1998 8,00 %
  1999 14,00 %
  2000 4,60 %
  2001 -0,50 %
  2002 -2,40 %
  2003 11,50 %
  2004 10,00 %
  2005 16,40 %
  2006 7,30 %
  2007 0,20 %
  2008 4,40 %
  2009 13,00 %
  2010 18,10 %
  2011 4,00 %
  2012 12,90 %
  2013 6,70 %
  2014 11,0 %
  2015 6,7 %
  2016 8,2 %
 • Afkast og risiko for markedsrente

  Afkast siden overgangen til markedsrente

  Investeringsafkast 35 år 50 år 60 år 70 år
  2012 13,7% 13,0% 11,7% 10,4%
  2013 9,7% 8,5% 6,1% 3,5%
  2014 11,4% 10,8% 9,5% 8,0%
  2015 8,6% 7,7% 6,0% 4,2%
  2016 9,6% 8,9% 7,5% 6,1%
  Afkast siden start 2012 65,6% 59,5% 47,7% 36,5%
  Risiko-klasse 3,75 3,75 3,50 3,25

  Årligt afkast for markedsrente

  årligt afkast for markedsrente

  Akkumuleret afkast siden start

  akkumuleret afkast siden start

  Risikoklassificering

  risikoklassificering
 • Investeringsomkostninger

  Investeringsomkostningerne 2016:


  mio. kr. %
  Guldrandede obligationer 3,6 0,02
  Guldrandede indeksobligationer
  0,6 0,01
  Emerging market obligationer
  50,3
  0,42
  High yield virksomhedsobligationer 39,2
  0,31
  Investment grade virksomhedsobligationer
  24,1 0,27
  Danske aktier 27,1
  0,25
  Udenlandske aktier 113,4 0,38
  Unoterede aktier 417,6
  2,94 *
  Ejendomme 76,0
  1,64 *
  Ejendomme core
  5,5
  0,24
  Infrastruktur 203,4
  1,96 *
  Infrastruktur core 17,5
  0,52
  Øvrige strategier
  2,6
  2,28
  Øvrig kredit
  12,7
  0,75
  Ufordelte omkostninger 88,1
  -
  Investeringsomkostninger i alt 1.081,6
  0,76
  * i pct. af gennemsnitligt investeringstilsagn

  Årlige omkostninger for det enkelte medlem

  Det enkelte medlem kan logge på Min side og se de årlige omkostninger (ÅOK og ÅOP).

  Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2016 (pdf)

 • Mål og ramme for investeringer

  Mål

  Vores mål for investeringerne er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger samtidig med, at vi tager hensyn til investeringsrisikoen.

  Investeringsramme

  Vores bestyrelse fastsætter årets investeringsramme. Da det enkelte medlems investeringsprofil afhænger af medlemmets alder, er investeringsaktiverne opdelt i to underporteføljer, en med lavt risikoniveau og en med højt risikoniveau. Jo ældre et medlem er, jo større en andel af medlemmets opsparing er placeret i underporteføljen med lav risiko. Forløbet kan ses i nedenstående figur.

  Risikofordeling

  For 2017 har bestyrelsen besluttet følgende principielle fordeling af aktiverne i de to underporteføljer. Råderummet angiver, hvor meget de enkelte aktivtyper tillades at afvige fra den principielle fordeling med henblik på at udnytte bevægelser i markederne.

  Pulje med lav risiko

  Aktivtype Investeringsramme, % Råderum, %
  Nominelle guldrandede obligationer 66
  35-85
  Investment grade virksomhedsobligationer 5 0-10
  Øvrig kredit (Lav)
  2,5 0-5
  Ejendomme (core) 10
  0-15
  Infrastruktur (core) 15 0-20
  Likviditet 1,5 0-5
  Finansielle instrumenter 0 -
  I alt investeringsaktiver 100 -

  Pulje med høj risiko

  Aktivtype Investeringsramme, % Råderum, %
  Nominelle guldrandede obligationer 8,5
  0-20
  Investment grade virksomhedsobligationer 7,5 0-20
  High yield virksomhedsobligationer 10 0-20
  Emerging markets obligationer 12,5 0-25
  Øvrig kredit (Høj)
  3,75 0-8
  Danske noterede aktier 9,25 2,5-17,5
  Udenlandske noterede aktier 27 5-45
  Unoterede aktier 10 5-15
  Ejendomme (Høj) 2,5 0-7,5
  Infrastruktur (Høj) 7,5 2,5-12,5
  Øvrige strategier
  0 0-5
  Råvarer
  0 -5-5
  Likviditet
  1,5
  0-5
  Finansielle instrumenter 0
  -
  I alt investeringsaktiver
  100 -

  Der fastsættes desuden et samlet råderum på 25-75 % for summen af Danske aktier, Udenlandske noterede aktier samt Unoterede aktier.
 • Ansvarlige investeringer

  Industriens Pension tror på værdien af at være en aktiv og ansvarlig investor. Fokus for vores arbejde med ansvarlige investeringer er at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling samt beskytte og forøge det langsigtede investeringsafkast til gavn for Industriens Pensions medlemmer.

  Vores arbejde med ansvarlige investeringer tager afsæt i de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer, FN’s Global Compact principper og alle vedtagne internationale konventioner med Danmarks tiltrædelse. Vores politik og retningslinjer for ansvarlige investeringer sikrer, at vi tager hensyn til blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima og miljø samt anti-korruption, når vi investerer. Derudover ønsker vi ikke, at vores investeringer bidrager til aktiviteter, der er forbundet med konventionsstridige våben.

  Industriens Pension samarbejder med det engelske konsulenthus Hermes EOS (Equity Ownership Services) om overvågning af og dialog med de selskaber, vi investerer i. Hermes EOS er specialiseret i screening og dialog og repræsenterer en global investorkoalition bestående af knap 50 institutionelle investorer. Derudover formidler Hermes EOS Industriens Pensions stemme på generalforsamlingerne i de af vores porteføljeselskaber, hvor vi har stemmeret. Samarbejdet med Hermes EOS hjælper os med at løfte den meget ressourcetunge og vigtige opgave som aktiv investor ved at give adgang til højt kvalificeret lande- og sektorekspertise samtidig med, at det giver os mulighed for at samarbejde med ligesindede investorer.

  Industriens Pension deltager i relevante netværk og organisationer med fokus på ansvarlige investeringer for samarbejde og vidensdeling med andre investorer. Industriens Pension er medlem af det danske netværksforum, DanSIF, for professionelle investorer, rådgivningsvirksomheder og andre, der beskæftiger sig med ansvarlige investeringer. Desuden er Industriens Pension medlem af netværksorganisationen The Institutional Investors Group on Climate Change, IIGCC, som samarbejder om at tilskynde politiske beslutningstagere til at skabe gode investeringsmæssige rammevilkår på klimaområdet.

  Politik for ansvarlige investeringer
  Retningslinjer for ansvarlige investeringer

  Industriens Pensions dialog med selskaber, Q2 2017
  Industriens Pensions stemmeretsudøvelse, Q2 2017
  Årsrapport om dialog og stemmeretsudøvelse, 2016

  Har du spørgsmål?

  Du er altid velkommen til at skrive til os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores investeringer.

  Skriv til os