Investeringer

Følg, hvordan afkastet og aktivfordelingen udvikler sig i løbet af året.

Afkast på 3,9 % for markedsrente i de første 5 måneder af 2017

Det samlede afkast i markedsrenteproduktet, hvor hovedparten af medlemmernes penge er placeret, var 3,9 % i de første fem måneder af 2017.

Både danske og udenlandske aktier er steget med 10-15 %, hvilket er hovedårsagen til det positive afkast for markedsrenteprodukter. Obligationsmarkedet har efter et svagt 1. kvartal genvundet lidt styrke i maj måned, hvor stats- og realkreditobligationerne er steget i kurs. Således er år til dato afkastet for lavrisiko-obligationer nu kun faldet med omkring -0,25 % til og med maj måned med stabil udvikling for gennemsnitsrenteproduktet til følge for maj måned. Høj risikable obligationer følger fortsat aktiemarkedet med positiv performance på 4-5 % for året. Både aktier og obligationer understøttes fortsat af de gunstige likviditets- og kreditforhold, som verdens centralbanker sørger for. Endvidere har finansielle markeder været præget af atypisk lav finansiel volatilitet, hvilket yderligere har understøttet kursstigninger for aktier og kreditobligationer.
Med undtagelse af eurozonen er global økonomi nu inde i en afdæmpningsperiode, som sagtens kan udløse et negativt skift i markedsstemningen senere på året, ligesom en svagere støtte fra penge- og finanspolitik må forventes at tynge ned på markedstemningen i 2. halvår.

Et 40-årigt medlem af Industriens Pension har fået et afkast på 4,5 %, mens et 60-årigt medlem har fået et afkast på 3,3 %.

I gennemsnitsrentemiljøet blev afkastet på 1,8 %. Afkastet er lavere end i markedsrenteproduktet, fordi der er investeret i en højere andel af obligationer.

Afkast i år



År til dato maj-17
Markedsrente i alt 3,9 % 0,3 %
- På pension om 25 år (40 år) 4,5 % 0,4 %
- På pension om 15 år (50 år) 4,1 % 0,3 %
- På pension om 5 år (60 år) 3,3 % 0,1 %
Gennemsnitsrente
1,8 % 0,0 %

Medlemmer kan følge deres eget afkast på Min side.


Læs mere

 • Aktiver

  Fordeling på aktivtyper, kroner

  Ultimo maj 2017
  mio. kr.
  Nominelle guldrandede obligationer 26.031
  Øvrig kredit 1.852
  Emerging markets obligationer 14.093
  High yield obligationer 11.224
  Investment grade obligationer 10.559
  Danske noterede aktier 11.220
  Aktier Nordamerika (ekskl. Mexico) 16.655
  Aktier Europa (ekskl. Danmark) 6.432
  Aktier Japan 2.361
  Aktier Pacific (ekskl. Japan) 1.158
  Aktier emerging markets 4.994
  Unoterede aktier 15.130
  Ejendomme 4.998
  Ejendomme (core) 2.704
  Infrastruktur 11.607
  Infrastruktur (core) 5.499
  Øvrige strategier 147
  Finansielle instrumenter 3.977
  Likviditet 3.841
  Renteoverlay 408
  Inflationsoverlay 436
  I alt 155.325

  Fordeling på aktivtyper, procent

  Ultimo maj 2017
  Procent
  Nominelle guldrandede obligationer 16,8 %
  Øvrig kredit 1,2 %
  Emerging markets obligationer 9,1 %
  High yield obligationer 7,2 %
  Investment grade obligationer 6,8 %
  Danske noterede aktier 7,2 %
  Udenlandske noterede aktier 20,3 %
  Unoterede aktier 9,7 %
  Ejendomme 5,0 %
  Infrastruktur 11,0 %
  Øvrige strategier 0,1 %
  Finansielle instrumenter 2,6 %
  Likviditet
  2,5 %
  Renteoverlay 0,3 %
  Inflationsoverlay 0,3 %

  Fordeling på regioner

  Ultimo maj 2017
  Danmark 26 %
  Øvrige Europa 15 %
  Nordamerika 39 %
  Japan 6 %
  Pacific 3 %
  Emerging Markets 12 %
  Ikke fordelt 0 %
 • Afkast

  Følg afkastet af de forskellige aktivtyper:

   Ultimo maj 2017
  Portefølje Benchmark
  Nominelle guldrandede obligationer 0,6 % 0,4 %
  Øvrig kredit 2,7 % 0,0 %
  Emerging markets obligationer
  4,4% 4,4 %
  High yield obligationer 2,8 % 4,0 %
  Investment grade obligationer 2,4 % 2,2 %
  Danske noterede aktier 16,5 % 15,6 %
  Udenlandske noterede aktier 7,6 % 6,8 %

  Afkast 1993 til 2015

  Afkast efter afdækning (N1 t.o.m. 2011)
  1993 22,40 %
  1994 -7,40 %
  1995 15,40 %
  1996 13,70 %
  1997 17,20 %
  1998 8,00 %
  1999 14,00 %
  2000 4,60 %
  2001 -0,50 %
  2002 -2,40 %
  2003 11,50 %
  2004 10,00 %
  2005 16,40 %
  2006 7,30 %
  2007 0,20 %
  2008 4,40 %
  2009 13,00 %
  2010 18,10 %
  2011 4,00 %
  2012 12,90 %
  2013 6,70 %
  2014 11,0 %
  2015 6,7 %
  2016 8,2 %
 • Afkast og risiko for markedsrente

  Afkast siden overgangen til markedsrente

  Investeringsafkast 35 år 50 år 60 år 70 år
  2012 13,7% 13,0% 11,7% 10,4%
  2013 9,7% 8,5% 6,1% 3,5%
  2014 11,4% 10,8% 9,5% 8,0%
  2015 8,6% 7,7% 6,0% 4,2%
  Afkast siden start 2012 51,1% 46,4% 37,4% 28,6%
  Risiko-klasse 3,75 3,75 3,5 3,5

  Afkast af markedsrente

  Risikoklassificering

  risikoklassificering
 • Investeringsomkostninger

  Investeringsomkostningerne 2016:


  mio. kr. %
  Guldrandede obligationer 3,6 0,02
  Guldrandede indeksobligationer
  0,6 0,01
  Emerging market obligationer
  50,3
  0,42
  High yield virksomhedsobligationer 39,2
  0,31
  Investment grade virksomhedsobligationer
  24,1 0,27
  Danske aktier 27,1
  0,25
  Udenlandske aktier 113,4 0,38
  Unoterede aktier 417,6
  2,94 *
  Ejendomme 76,0
  1,64 *
  Ejendomme core
  5,5
  0,24
  Infrastruktur 203,4
  1,96 *
  Infrastruktur core 17,5
  0,52
  Øvrige strategier
  2,6
  2,28
  Øvrig kredit
  12,7
  0,75
  Ufordelte omkostninger 88,1
  -
  Investeringsomkostninger i alt 1.081,6
  0,76
  * i pct. af gennemsnitligt investeringstilsagn

  Årlige omkostninger for det enkelte medlem

  Det enkelte medlem kan logge på Min side og se de årlige omkostninger (ÅOK og ÅOP).

  Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2016 (pdf)

 • Mål og ramme for investeringer

  Mål

  Vores mål for investeringerne er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger samtidig med, at vi tager hensyn til investeringsrisikoen.

  Investeringsramme

  Vores bestyrelse fastsætter årets investeringsramme. Da det enkelte medlems investeringsprofil afhænger af medlemmets alder, er investeringsaktiverne opdelt i to underporteføljer, en med lavt risikoniveau og en med højt risikoniveau. Jo ældre et medlem er, jo større en andel af medlemmets opsparing er placeret i underporteføljen med lav risiko. Forløbet kan ses i nedenstående figur.

  Risikofordeling

  For 2017 har bestyrelsen besluttet følgende principielle fordeling af aktiverne i de to underporteføljer. Råderummet angiver, hvor meget de enkelte aktivtyper tillades at afvige fra den principielle fordeling med henblik på at udnytte bevægelser i markederne.

  Pulje med lav risiko

  Aktivtype Investeringsramme, % Råderum, %
  Nominelle guldrandede obligationer 6
  35-85
  Investment grade virksomhedsobligationer 5 0-10
  Øvrig kredit (Lav)
  2,5 0-5
  Ejendomme (core) 10
  0-15
  Infrastruktur (core) 15 0-20
  Likviditet 1,5 0-5
  Finansielle instrumenter 0 -
  I alt investeringsaktiver 100 -

  Pulje med høj risiko

  Aktivtype Investeringsramme, % Råderum, %
  Nominelle guldrandede obligationer 8,5
  0-20
  Investment grade virksomhedsobligationer 7,5 0-20
  High yield virksomhedsobligationer 10 0-20
  Emerging markets obligationer 12,5 0-25
  Øvrig kredit (Høj)
  3,75 0-8
  Danske noterede aktier 9,25 2,5-17,5
  Udenlandske noterede aktier 27 5-45
  Unoterede aktier 10 5-15
  Ejendomme (Høj) 2,5 0-7,5
  Infrastruktur (Høj) 7,5 2,5-12,5
  Øvrige strategier
  0 0-5
  Råvarer
  0 -5-5
  Likviditet
  1,5
  0-5
  Finansielle instrumenter 0
  -
  I alt investeringsaktiver
  100 -

  Der fastsættes desuden et samlet råderum på 25-75 % for summen af Danske aktier, Udenlandske noterede aktier samt Unoterede aktier.
 • Ansvarlige investeringer

  Industriens Pension tror på værdien af at være en aktiv og ansvarlig investor. Fokus for vores arbejde med ansvarlige investeringer er at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling samt beskytte og forøge det langsigtede investeringsafkast til gavn for Industriens Pensions medlemmer.

  Vores arbejde med ansvarlige investeringer tager afsæt i de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer, FN’s Global Compact principper og alle vedtagne internationale konventioner med Danmarks tiltrædelse. Vores politik og retningslinjer for ansvarlige investeringer sikrer, at vi tager hensyn til blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima og miljø samt anti-korruption, når vi investerer. Derudover ønsker vi ikke, at vores investeringer bidrager til aktiviteter, der er forbundet med konventionsstridige våben.

  Industriens Pension samarbejder med det engelske konsulenthus Hermes EOS (Equity Ownership Services) om overvågning af og dialog med de selskaber, vi investerer i. Hermes EOS er specialiseret i screening og dialog og repræsenterer en global investorkoalition bestående af knap 50 institutionelle investorer. Derudover formidler Hermes EOS Industriens Pensions stemme på generalforsamlingerne i de af vores porteføljeselskaber, hvor vi har stemmeret. Samarbejdet med Hermes EOS hjælper os med at løfte den meget ressourcetunge og vigtige opgave som aktiv investor ved at give adgang til højt kvalificeret lande- og sektorekspertise samtidig med, at det giver os mulighed for at samarbejde med ligesindede investorer.

  Industriens Pension deltager i relevante netværk og organisationer med fokus på ansvarlige investeringer for samarbejde og vidensdeling med andre investorer. Industriens Pension er medlem af det danske netværksforum, DanSIF, for professionelle investorer, rådgivningsvirksomheder og andre, der beskæftiger sig med ansvarlige investeringer. Desuden er Industriens Pension medlem af netværksorganisationen The Institutional Investors Group on Climate Change, IIGCC, som samarbejder om at tilskynde politiske beslutningstagere til at skabe gode investeringsmæssige rammevilkår på klimaområdet.

  Politik for ansvarlige investeringer
  Retningslinjer for ansvarlige investeringer

  Industriens Pensions dialog med selskaber, Q2 2017
  Industriens Pensions stemmeretsudøvelse, Q2 2017
  Årsrapport om dialog og stemmeretsudøvelse, 2016

  Har du spørgsmål?

  Du er altid velkommen til at skrive til os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores investeringer.

  Skriv til os