Ansvarlighed

Pensionsordning på ansvarlig vis

Med etableringen af Industriens Pension har parterne på arbejdsmarkedet påtaget sig et stort samfundsmæssigt ansvar. Det obligatoriske medlemskab betyder, at Industriens Pension har et særligt ansvar for at forvalte pensionsordningen ansvarligt og betryggende.

Vi arbejder systematisk med Pensionsmarkedsrådets anbefalinger til god selskabsledelse, og har opstillet en række principper for at sikre, at vi foretager ansvarlige investeringer.

Læs mere

 • Samfundsansvar

  Med etableringen af Industriens Pension har parterne på arbejdsmarkedet påtaget sig et stort samfundsmæssigt ansvar.

  Udbredelsen af pensionsordningerne på arbejdsmarkedet letter presset på de offentlige ydelser. Den løbende afkastbeskatning sikrer staten et betydeligt provenu, og udbetalingerne skaber grundlag for et merforbrug, som ikke alene er til gavn for den enkelte pensionist, men også kommer samfundet til gode.

  Pensionsordningen i Industriens Pension er obligatorisk. Virksomheder har via overenskomsten ret og pligt til at indbetale til pensionsordningen, og medlemmerne har via overenskomsten ret og pligt til at være med i pensionsordningen og indbetale en del af deres løn til Industriens Pension.

  Det obligatoriske medlemskab betyder, at Industriens Pension har et særligt ansvar for at forvalte pensionsordningen ansvarligt og betryggende.

  Pensionsordningen skal dække medlemmernes behov

  En ansvarlig forvaltning indebærer som udgangspunkt, at Industriens Pension leverer de pensions- og forsikringsprodukter, der dækker medlemmernes behov og sikrer medlemmerne de størst mulige pensioner.

  Alle skal have en god dækning og de ydelser, de har ret til

  Pensionsområdet forekommer uinteressant og svært tilgængeligt for de fleste, og kun få har overblik over deres egne pensionsforhold og pensionsordningens indhold. Derfor lægger Industriens Pension vægt på at tilbyde en enkel pensionsordning, som via ansættelsen automatisk sikrer medlemmerne en god dækning, uden at de skal træffe nogen aktiv beslutning. Kun medlemmer, der ønsker en ændret dækning eller ønsker at spare ekstra op, skal træffe et aktivt valg.

  Etiske hensyn i investeringsstrategien

  Industriens Pension finder det rigtigt at tage etiske hensyn i investeringsstrategien og dermed sikre, at medlemmer, virksomhederne der indbetaler til pensionsordningen og samfundet som helhed kan være trygge ved den måde, pensionsmidlerne investeres på. Etiske hensyn kan betyde, at der er selskaber, der udelukkes fra investeringsuniverset, selv om afkastet kan være attraktivt.
 • God selskabsledelse

  I 2004 offentliggjorde Pensionsmarkedsrådet "Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner".

  Pensionsmarkedsrådets anbefalinger omfatter:

  • Bestyrelsens og direktionens opgaver og ansvar, herunder bestyrelsens overordnede opgaver, bestyrelsens økonomiske og administrative opgaver, bestyrelsens opgaver på hhv. ydelses- og investeringssiden

  • Bestyrelsens sammensætning, herunder skærpet opmærksomhed ved udpegning samt bestyrelsens uafhængighed

  • Bestyrelsens størrelse, uddannelse og bestyrelsens og direktionens aflønning

  • Bestyrelsens arbejdsform, herunder information fra direktion til bestyrelse samt forretningsorden

  • Åbenhed og gennemsigtighed, herunder årsrapporten

  • Princippet om følg eller forklar i årsrapporten.

  Vi arbejder systematisk med rapportens anbefalinger

   Se hvordan vi følger anbefalingerne i rapporten

   

 • Ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab

  Industriens Pension tror på værdien af at være en aktiv og ansvarlig investor. Fokus for vores arbejde med ansvarlige investeringer er at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling samt beskytte og forøge det langsigtede investeringsafkast til gavn for Industriens Pensions medlemmer.

  Vores arbejde med ansvarlige investeringer tager afsæt i de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer, FN’s Global Compact principper og alle vedtagne internationale konventioner med Danmarks tiltrædelse. Vores politik og retningslinjer for ansvarlige investeringer sikrer, at vi tager hensyn til blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima og miljø samt anti-korruption, når vi investerer. Derudover ønsker vi ikke, at vores investeringer bidrager til aktiviteter, der er forbundet med konventionsstridige våben.

  Industriens Pension samarbejder med det engelske konsulenthus Hermes EOS (Equity Ownership Services) om overvågning af og dialog med de selskaber, vi investerer i. Hermes EOS er specialiseret i screening og dialog og repræsenterer en global investorkoalition bestående af knap 50 institutionelle investorer. Derudover formidler Hermes EOS Industriens Pensions stemme på generalforsamlingerne i de af vores porteføljeselskaber, hvor vi har stemmeret. Samarbejdet med Hermes EOS hjælper os med at løfte den meget ressourcetunge og vigtige opgave som aktiv investor ved at give adgang til højt kvalificeret lande- og sektorekspertise samtidig med, at det giver os mulighed for at samarbejde med ligesindede investorer.

  Industriens Pension deltager i relevante netværk og organisationer med fokus på ansvarlige investeringer for samarbejde og vidensdeling med andre investorer. Industriens Pension er medlem af det danske netværksforum, DanSIF, for professionelle investorer, rådgivningsvirksomheder og andre, der beskæftiger sig med ansvarlige investeringer. Desuden er Industriens Pension medlem af netværksorganisationen The Institutional Investors Group on Climate Change, IIGCC, som samarbejder om at tilskynde politiske beslutningstagere til at skabe gode investeringsmæssige rammevilkår på klimaområdet.

  Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab

  Industriens Pensions dialog med selskaber, Q1 2018
  Industriens Pensions stemmeretsudøvelse, Q1 2018

  Indlæg på Pandoras generalforsamling 2018


  Rapportering om aktivt ejerskab 2017
  Årsrapport om dialog og stemmeretsudøvelse 2017

  Årsrapport om dialog og stemmeretsudøvelse, 2016


  Har du spørgsmål?

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores investeringer.

  Skriv til os på ESG@industrienspension.dk